โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI6030304
ชื่อโครงการ : การสร้างดัชนีชีวภาพร่วมกับดัชนีคุณภาพน้ำเพื่อประเมินคุณภาพน้ำของแม่น้ำประเทศไทย
  Establishment of Biotic Index with Water Quality Index for Assessing the River Water Quality of Thailand
หัวหน้าโครงการ : ชิตชล ผลารักษ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ชิตชล ผลารักษ์
หัวหน้าโครงการ
ทัตพร คุณประดิษฐ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
จีรพร เพกเกาะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
พงษ์พันธุ์ ลีฬหเกรียงไกร
นักวิจัยร่วมโครงการ
รุ่งนภา ทากัน
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างดัชนีชีวภาพเพื่อประเมินสภาพแหล่งน้ำผิวดินของประเทศไทยที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ยอมรับได้ และเป็นไปตามหลักสากล อันจะส่งผลต่อการพัฒนาด้านการประเมินคุณภาพแหล่งน้ำของประเทศที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมโลก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวให้กับประเทศไทยในเวทีโลก

2. จัดสร้างดัชนีชีวภาพที่สามารถนำไปใช้ได้กับผู้ใช้งานในระดับต่าง ๆ รวมถึงสามารถการบูรณาการดัชนีชีวภาพนี้กับศาสตร์ด้านอื่น เพื่อตอบสนองต่อนโยบายสาธารณะด้านการจัดการทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างทันสถานการณ์

สถิติการเปิดชม : 191 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 10 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th