รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI6030705
ชื่อโครงการ : เขตเศรษฐกิจสีน้ำเงินของประเทศไทย
  Thailand Blue Economic Zone
หัวหน้าโครงการ : อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
หัวหน้าโครงการ
กาญจนา ย่าเสน
นักวิจัยร่วมโครงการ
อำไพ หรคุณารักษ์
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อจัดทำกรอบแนวคิดในการกำหนดเขตเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economic Zone) สำหรับประเทศไทย

2) เพื่อศึกษากรณีตัวอย่างการกำหนดเขตเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economic Zone) ของต่างประเทศมาประยุกต์ใช้กับพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนในหรืออ่าวไทยรูปตัว ก ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี

สถิติการเปิดชม : 952 ครั้ง
ชุดโครงการ : ยุทธศาสตร์ทะเล (10 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 130 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400