รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI6030706
ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
  International agreement related to the Implementation on The UNCLOS 1982
หัวหน้าโครงการ : ชุมพร ปัจจุสานนท์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ชุมพร ปัจจุสานนท์
หัวหน้าโครงการ
พวงทอง อ่อนอุระ
นักวิจัยร่วมโครงการ
โชติกา วิทยาวรากุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศารทูล สันติวาสะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมเจตน์ คงรอด
นักวิจัยร่วมโครงการ
จันตรี สินศุภฤกษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วุฒิชัย เจนการ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วัชระ เจียมอนุกูลกิจ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. วิเคราะห์ข้อบทและความเชื่อมโยงของข้อบทต่างๆของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กับอนุสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. นำเสนอความเกี่ยวพันของแนวความคิด การบริหารจัดการองค์กรที่ปรากฏในข้อตกลงระหว่างประเทศเฉพาะเรื่องกับข้อบทในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ซึ่งจะทำให้เกิดความสะดวกในการอนุวัติการของหน่วยงานของรัฐ

3. อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลฉบับเดียวไม่สามารถที่จะทำให้รัฐสมาชิกอนุวัติการได้ หากไม่พิจารณาถึงข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในกิจกรรมทางทะเลมีข้อตกลงระหว่างประเทศหลายฉบับ นักวิจัยจะวิเคราะห์ว่าข้อตกลงใดต้องปฏิบัติตาม และข้อตกลงใดเป็นทางเลือกเพื่อเป็นแนวทางในการอนุวัติการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ที่สมบูรณ์แบบ

สถิติการเปิดชม : 548 ครั้ง
ชุดโครงการ : ยุทธศาสตร์ทะเล (10 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 23 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400