โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI60I1101
ชื่อโครงการ : ศักยภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและ ผลของการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงราคาค่าไฟฟ้า : กรณีศึกษาในจังหวัดกระบี่
  Potential of Renewable Electricity Production and Effect of Increasing Renewable Energy Proportion for Electricity Production on Electricity Bill : A Case Study in Krabi Province
หัวหน้าโครงการ : พิชญ พัฒนสัตยวงศ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พิชญ พัฒนสัตยวงศ์
หัวหน้าโครงการ
ฉัตรทิพย์ พรหมหมวก
นักวิจัยร่วมโครงการ
กัมปนาท วิจิตรศรีกมล
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลศักยภาพการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในจังหวัดกระบี่ ได้แก่ ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ จากโรงงานผลิตน้ำมันปาล์ม พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์

2. ประเมินต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าหมุนเวียนจากชีวมวล และก๊าซชีวภาพ จากโรงงานผลิตน้ำมันปาล์ม พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ในจังหวัดกระบี่

3. สำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อพลังงานสะอาดกับการยอมรับค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นในอัตราที่ได้จากการประเมินต้นทุนการผลิตตามวัตถุประสงค์ข้อ 2

4. ผลักดันผลการวิจัยออกสู่การใช้ประโยชน์ด้วนการจัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

สถิติการเปิดชม : 871 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 80 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th