โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI60X0601
ชื่อโครงการ : การเสริมสร้างประสิทธิผลของระบบการให้เบาะแสในประเทศไทยและการส่งเสริมความร่วมมือในระดับพื้นที่ภาคใต้เพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ
  Enhancing the Effectiveness of the Whistleblowing System in Thailand and Promoting Area-Based Collaboration (ABC) in Fighting and Preventing Corruption in the Southern Region of Thailand
หัวหน้าโครงการ : วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์
ทีมวิจัย :
วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์
หัวหน้าโครงการ
อังศุธร ศรีสุทธิสอาด
นักวิจัยร่วมโครงการ
บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระบบการแจ้งเบาะแสทุจริตคอร์รัปชั่นของประเทศไทยกับมาตรฐานสากล (International Standards) และมาตรฐานของประเทศต้นแบบ (Best Practices)

2. เพื่อประเมินประสิทธิผลของระบบการให้เบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบัน โดยการสำรวจความเห็นและทัศนคติของเครือข่ายและภาคีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับทุกภาคส่วน ทั้งในเชิงนโยบาย กฎหมาย มาตรการ โครงสร้างอำนาจหน้าที่ และการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง

3. เพื่อศึกษากลไกในการเฝ้าระวังและการให้เบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่นในระดับชุมชนและหน่วยการปกครองในระดับพื้นที่ภาคใต้ นำไปสู่การพัฒนาต้นแบบและแนวทางขยายผลระบบบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลระดับชุมชนและท้องถิ่น และการเสริมสร้างวัฒนธรรมความร่วมมือในการเฝ้าระวังและการให้เบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น.เพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดการคอร์รัปชั่น (Corruption Free Area)

4. เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจหรือความคิดในการออกมาให้เบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลประสบการณ์คอร์รัปชั่น และการแบ่งปันประสบการณ์ร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐในฐานะผู้ให้เบาะแสจากภายในองค์กร (Internal Whistleblowers) และภาคประชาชนในฐานะผู้ให้เบาะแสจากภายนอกองค์กร (External Whistleblowers)

5. เพื่อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างประสิทธิผลของระบบการให้เบาะแส ในเชิงนโยบาย การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อส่งเสริมการบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สถิติการเปิดชม : 244 ครั้ง
ชุดโครงการ : การวิจัยเพื่อสังคมไทยไร้คอร์รัปชัน (4 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 36 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th