โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI61X0503
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบ กลไก และแนวโน้มผลกระทบของนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในจังหวัดสตูล
 
หัวหน้าโครงการ : สมพงษ์ จิตระดับ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 3 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินงานของโรงเรียนอิสระจัดการตนเองและการส่งเสริมการดำเนินงานต่าง ๆ ภายใต้แนวคิดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

2. เพื่อออกแบบและดำเนินการประเมินผลลัพธ์จากการดำเนินงานในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของผู้เรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน และชุมชน ดังต่อไปนี้

2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

2.2 การเปลี่ยนแปลงแนวคิดและวิธีการจัดการเรียนรู้ของครู

2.3 การเปลี่ยนแปลงแนวคิดและหลักการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน

2.4 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง

3. เพื่อศึกษาองค์ประกอบ และบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เป็นกลไกหนุนเสริมการดำเนินงานของโรงเรียนอิสระจัดการตนเองให้ประสบความสำเร็จ

4. เพื่อจัดการองค์ความรู้ และนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย รวมถึงผลักดันให้เกิดความเข้าใจ

อันจักนำไปสู่การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสถิติการเปิดชม : 261 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 26 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th