โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI61X0904
ชื่อโครงการ : เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลองว่าด้วยการเงินครัวเรือน
  Behavioral and Experimental Economics of Household Finance
หัวหน้าโครงการ : ธานี ชัยวัฒน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 17 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษารูปแบบการจัดการการเงินและการบริหารงบดุลครัวเรือน (Household Balance Sheet) ของสังคมไทยของทั้งครัวเรือนในระบบและครัวเรือนนอกระบบ โดยการศึกษาใช้การปริทัศน์วรรณกรรม ข้อมูล และเอกสารงานวิจัยต่างๆ

2. ศึกษาพฤติกรรมทางการเงิน (Financial Behavior) ความชอบทางการเงิน (Financial Preference) รวมถึงความลำเอียงทางการเงิน (Financial Bias) ของสังคมไทย ทั้งครัวเรือนในระบบและครัวเรือนนอกระบบที่มีผลต่อการจัดการการเงินและการบริหารงบดุลครัวเรือน โดยใช้การสำรวจเชิงพฤติกรรมและการสำรวจเชิงทดลอง

3. ศึกษาประสิทธิภาพของการให้ความรู้และข้อมูลด้านการจัดการการเงินและการบริหารงบดุลครัวเรือนต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสังคมไทยสถิติการเปิดชม : 87 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร (SRI9) (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 3 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th