รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : TRG6180007
ชื่อโครงการ : การศึกษาการลดการดูดซึมและขนส่งโลหะแคดเมียม ที่มีผลมาจากการแข่งขันการดูดซึมและขนส่งแร่ธาตุ Ca, Mg, Mn ผ่านโปรตีนเลือกผ่านของต้นข้าว
  Competition of Ca, Mg, Mn on Reduction of Cd Uptake and Translocation in Rice Plant though Transporter
หัวหน้าโครงการ : ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร
ทีมวิจัย :
ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร
หัวหน้าโครงการ
ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. To study the effect of nutrient divalent cation including Ca, Mg and Mn on reduction of Cd uptake and translocation by rice plant.

2. To screen and investigate the up regulation of transporter gene for nutrient divalent cation in root and node of rice, induced by various Cd concentration

สถิติการเปิดชม : 633 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 16 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400