โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60E0021
ชื่อโครงการ : กระบวนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ในการเป็นผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ ในจังหวัดขอนแก่น
 
หัวหน้าโครงการ : นายปรีชา หงอกสิมมา
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : (1) ศึกษาสถานการณ์การทำเกษตรอินทรีย์และการประกอบการของเกษตรกรรุ่นใหม่ ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ในภาพรวม

(2) ศึกษาผู้ประกอบการเกษตรกรรุ่นใหม่ระดับปัจเจกบุคคล ด้านปัจจัย เงื่อนไข และต้นทุนทางสังคมและอื่นๆ ที่มีส่วนเอื้ออำนวยต่อความสำเร็จหรือไม่สำเร็จในการทำเกษตรกรรมอินทรีย์

(3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ในการเป็นผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

(4) ศึกษาการรวมกลุ่มหรือการพัฒนาแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างเกษตรกรผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 342 ครั้ง
ชุดประเด็น : เกษตรกรรมยั่งยืน (231 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 108 ครั้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th