โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60N0020
ชื่อโครงการ : การพัฒนาศูนย์วิจัยนวตกรรมชุมชนเพื่อขยายผลและยกระดับกระบวนการการจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือตอนล่าง
 
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ชุลีรัตน์ จันทร์เชื้อ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อรวบรวม สถานภาพ แนวคิด แนวปฏิบัติที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ จัดระบบข้อมูล และวิเคราะห์สังเคราะห์ถึงปัจจัยและเงื่อนไขที่นำไปสู่ความสำเร็จหรือล้มเหลวของการนำเอาแนวคิด แนวปฏิบัติ กลไก ระบบ กระบวนการ CBR ใหม่ๆ ในการหนุนเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนา CBT ภาคเหนือตอนล่าง

2. ศึกษาวิเคราะห์เพื่อระบุทักษะความสามารถของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวที่ต้องได้รับการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การยกระดับ CBT รวมถึงปัจจัยเงื่อนไขการพัฒนาทักษะความสามารถ

3. ศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์วิจัยนวตกรรมชุมชน เพื่อเป็นกลไกกลางในการขับเคลื่อนการบริหารยกระดับ CBT และให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนสังคมในรูปแบบที่หลากหลาย

4. สร้างการเรียนรู้ที่เป็นนวตกรรมการใช้กระบวนการ CBR พัฒนา CBT พื้นที่นำร่องโดยในเขตประชาคมวัฒนธรรมอาเซียน และนวตกรรมการใช้กระบวนการ CBR เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน CBT เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการจัดการ CBT

5. เพื่อศึกษารวบยอดผลการปฏิบัติการพัฒนา CBT ด้วยกระบวนการ CBR สู่องค์ความรู้ใหม่ทั้งที่เป็นทฤษฎี แนวคิด หลักการ แนวปฏิบัติ กลไก ระบบ และกระบวนการของการพัฒนาพื้นที่ CBT แบบบูรณาการ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในทางปฏิบัติและเชิงวิชาการ

6. หนุนเสริม สนับสนุน คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใช้กระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นพัฒนา ต่อยอด ยกระดับ CBT ทั้งในระดับหลักสูตร รายวิชา รวมถึงงาน 4 ภาระกิจหลักของคณาจารย์

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 220 ครั้ง
ชุดประเด็น : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (210 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 24 ครั้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th