รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62E0062
ชื่อโครงการ : การรวมกลุ่มเกษตรกรในการสร้างมาตรฐานข้าวอินทรีย์ เพื่อสร้างรายได้และสุขภาวะที่ดีของชุมชนบ้านแคน ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
 
หัวหน้าโครงการ : นายเด่นดวงดี ศรีสุระ
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2562
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์ สภาพปัญหา ความพร้อม และความต้องการในการทำข้าวอินทรีย์ ของกลุ?มเกษตรกร ชุมชนบ้านแคน ตำบลยางสักกระโพหลุ?ม อำเภอม?วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

2) เพื่อศึกษาสถานการณ์กลุ่ม ศักยภาพ และข้อจำกัดการทำนาอินทรีย์ของกลุ?มเกษตรกรชุมชนบ้านแคน ตำบล

ยางสักกระโพหลุ?ม อำเภอม?วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

3) เพื่อศึกษาความรู้การสร้างมาตรฐานข้าวอินทรีย์ของกลุ?มเกษตรกรชุมชนบ้านแคน ตำบลยางสักกระโพหลุ?ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

4) เพื่อส่งเสริมการทำข้าวอินทรีย์แก่กลุ่มเกษตรกร สร้างรายได้ และสุขภาวะที่ดีของชุมชนบ้านแคน ตำบล

ยางสักกระโพหลุ?ม อำเภอม?วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 415 ครั้ง
ชุดประเด็น : เกษตรกรรมยั่งยืน (255 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 23 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400