ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีเครื่องประดับและสินค้าตกแต่ง
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : การพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีเครื่องประดับและสินค้าตกแต่ง ทั้งหมด 33 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
โครงการ "การศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของสังกะสีที่มีผลต่อคุณภาพงานหล่อตัวเรือนเครื่องประดับโลหะเงิน"
สมนึก วัฒนศรียกุล2548
PDF Icon
การเผยแพร่ผลงานออกแบบและจำหน่ายอัญมณี
ระวิวรรณ วงศ์สุรไกร2548
PDF Icon
โครงการ "ศึกษาและวิเคราะห์ระดับสีทองคำกะรัตสีเหลือง ระยะที่ 1"
สุรัตน์ วรรณศรี2547
PDF Icon
การพัฒนาเทคโนโลยีของการเผาพลอยเนื้ออ่อน
สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์2545
PDF Icon
การสัมมนา ฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
ทวีป ศิริรัศมี2545
PDF Icon
การศึกษาปัญหาและแนวโน้มด้านมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีที่มีต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย
ศักดา ธนิตกุล2545
PDF Icon
โครงการ "การวิจัยและพัฒนาต้นแบบเครื่องเคลือบในสุญญากาศเพื่อการศึกษาและฝึกอบรม"
นิรันดร์ วิทิตอนันต์2545
PDF Icon
การพัฒนาเทคโนโลยีของการเผาทับทิมและพลอยแซฟไฟร์
ธีรพงศ์ ธนสุทธิพิทักษ์2545
PDF Icon
การบูรณาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิคส์สำหรับการออกแบบเครื่องประดับและกระบวนการผลิต
วรรณรัตน์ ตั้งเจริญ2544
PDF Icon
การปรับปรุงคุณสมบัติทางกลด้วยการเติมธาตุไททาเนียมและทูเลียมในทอง 23 กะรัตขึ้นไป
เอกสิทธิ์ นิสารัตนพร2544
PDF Icon
การปรับปรุงคุณภาพเงินสเตอร์ลิงโดยการเติมธาตุซิลิกอน
เอกสิทธิ์ นิสารัตนพร2544
PDF Icon
พัฒนาระบบการสื่อสารเรื่องสีเพื่อการประเมินคุณภาพของอัญมณี
ศักดา ศิริพันธุ์2544
PDF Icon
การวิจัยและพัฒนาการเคลือบผิวโลหะด้วยวิธีสปัตเตอริง
พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ2544
PDF Icon
การศึกษาปัญหา/สถานภาพและประเมินขีดความสามารถของ SME ในภาคอุตสาหกรรมเครื่องประดับเงิน - ทอง
วันชัย ลีลากวีวงศ์2544
PDF Icon
การศึกษามลทินในพลอยคอรันดัมเพื่อการจัดแบ่งแหล่งกำเนิดและมาตรฐาน ปีที่3
สุพร อินทโสภา2544
PDF Icon
ศึกษาและพัฒนาคุณสมบัติของโลหะเงินเจือสำหรับการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ
สมนึก วัฒนศรียกุล2544
PDF Icon
การเพิ่มศักยภาพทางการตลาดของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับขนาดกลางและขนาดย่อม
นราศรี ไววนิชกุล2544
PDF Icon
การจัดทำระบบต้นทุนฐานกิจกรรมเพื่อการบริหารในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ
จันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์2544
PDF Icon
การวิจัยและพัฒนาเครื่องเลเซอร์ที่ใช้กับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ2544
PDF Icon
การพัฒนาและการผลิตโลหะผสมสำเร็จรูปที่ใช้ประกอบอัญมณี
เอกสิทธิ์ นิสารัตนพร2544
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :การพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีเครื่องประดับและสินค้าตกแต่ง ทั้งหมด 33  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 2
 หน้าถัดไป> 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400