โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

E-Library Searchจำนวนโครงการวิจัยทั้งสิ้น : 10931 โครงการ :
การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง Sustainable Energy and Environment (SEE 2018)
สุนีรัตน์ ฟูกุดะ
 
การจัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 10 การบริหารจัดการน้ำภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับยุทธศาสตร์น้ำของประเทศ
สุภัทรา วิเศษศรี
 
การปรับปรุงและพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ณัฐา ฉางชูโต
 
การถ่ายทอดและขยายผลงานวิจัยด้านโลจิสติกส์อย่างยั่งยืนสู่กลุ่มเป้าหมายบนระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง อินโดจีน และเมาะลำไย
วัชรพล สุขโหตุ
 
โครงการประสานงานและพัฒนาศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม
อารยะ ปรีชาเมตตา
 
การพัฒนาเมนูอาชีพทางเลือกด้านการเกษตรสำหรับชุมชนจังหวัดน่าน
วาสนา วิรุญรัตน์
 
โครงการประชุมใหญ่ครั้งที่ 1 โครงการออกแบบย่านที่ชาญฉลาดเพื่อการยกระดับทางเศรษฐกิจ เรื่อง แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทพัฒนาเมือง: New Platform ของไทยเพื่อเพิ่มความสามารถทางเศรษฐกิจและการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
ฐาปนา บุณยประวิตร
 
ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2
นรัตถพล เจริญพันธุ์
 
โครงการศึกษาและสร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะพื้นที่ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม: กรณีศึกษาธุรกิจอาหารฮาลาลและธนาคารอิสลาม
ศุภัช ศุภชลาศัย
 
โครงการสังเคราะห์งานวิจัยของ สกว. ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนตามกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน
รัศมี ชูทรงเดช
 
บทบาทของการค้าและเทคโนโลยีต่อการปรับเปลี่ยนของโครงสร้างตลาดแรงงานไทย
เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู
 
โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการ “การพัฒนาและเสริมพลังกลไกการจัดห่วงโซ่คุณค่าใหม่สำหรับข้าวและพืชหลังนาอินทรีย์”
บัณฑิต อินณวงศ์
 
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัสอะดิโนที่ตรวจพบในผู้ป่วยที่มีภาวะลำไส้กลืนกัน ผู้ป่วยที่มีอาการกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบเฉียบพลันและในสุกรที่มีอาการอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
แคทรียา คำทิพย์
 
การประมวลผลความรู้และพัฒนาโจทย์ยุทธศาสตร์ของภาคีเพื่อการศึกษาไทย (Thailand Education Partnership: TEP) ปี 2561
สมหญิง สายธนู
 
การศึกษาการป้องกันการหมองของเครื่องประดับเงินโดยการเคลือบชั้นออกไซด์
อดุลย์ หาญวังม่วง
 
การขยายผลคุณค่าผักและผลไม้ไปยังโรงเรียนผู้สูงอายุและชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดชัยนาท
ยุพิน ขำนิล
 
การศึกษาอัตลักษณ์ของเนื้อโคขุนคุณภาพที่ใช้ผลิตผลร่วมของสับปะรดในสูตรอาหาร : กรณีศึกษาสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด
รณชัย สิทธิไกรพงษ์
 
การพัฒนาหน้ากากป้องกันสารเคมี-ชีวะ สำหรับพลประจำรถถังเพื่อใช้ในประเทศ
วีรชัย พุทธวงศ์
 
การสร้างเซลล์ไลน์ชนิดเซอโทลีเซลล์และการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเซลล์ต้นกำเนิดชนิดพูลิโพเท้นส์ในแมวบ้าน
ณรงค์ ทิพธนวัฒนะ
 
การประเมินสถานะองค์ความรู้ด้านความเค็มของน้ำและดิน ข้อมูลและปัญหาหลักด้านความเค็มของน้ำและดิน เพื่อนำไปสู่การกำหนดหัวข้อวิจัยด้านความเค็มของน้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
โพยม สราภิรมย์
 

โครงการวิจัยทั้งหมด : 10931 โครงการ
หน้า : 1 / 547
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 


 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th