โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

E-Library Searchจำนวนโครงการวิจัยทั้งสิ้น : 9251 โครงการ :
การประมาณการผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์/เมล็ดพันธุ์ และ เกษตรผสมผสาน กรณีศึกษา ลุ่มน้ำแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
นาฎสุดา ภูมิจำนงค์
 
การพัฒนาฐานข้อมูลห่วงโซ่อุปทานของหญ้าเนเปียร์ พืชพลังงาน-อาหารสัตว์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไทย
อาจารี เเสงเสถียร
 
การศึกษาวิธีเพิ่มเปอร์เซ็นต์การออกดอกลำไยนอกฤดูในฤดูฝน
พาวิน มะโนชัย
 
สื่อสารงานวิจัยสูงวัยสู่การเตรียมพร้อมสังคมสูงอายุ
อภิวัฒน์ ภุมรา
 
การผลิตรายการโทรทัศน์ แนวสารคดีชีวิตและผลงานนักวิจัย เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ (ประจำปี 2560)
ลักษณา จีระจันทร์
 
แนวคิด ความเชื่อ และพุทธปฏิมากรรมเฉพาะของพระไภษัชยคุรุฯ โดยใช้ประติมานวิทยา
ธนุตม์ ธรรมพิทักษ์
 
การประกวดการสร้างสรรค์สื่อใหม่เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่คนรุ่นใหม่
อมรรัฏค์ เจริญโชติธรรม
 
การส่งเสริมการรับรู้งานวิจัยอาหารผ่านสื่ออินโฟกราฟิก
อริชัย อรรคอุดม
 
การศึกษามรดกศิลปกรรมในเมืองโบราณเวียงลอ : รูปแบบศิลปะและข้อสันนิษฐานรูปแบบโบราณสถาน
ชาญคณิต อาวรณ์
 
รูปแบบการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเพื่อความมั่นคงชุมชนและเป็นรายได้เสริมในระบบเกษตรอินทรีย์ที่มีการจัดการแบบ Zero waste
กชพร ศิริโภคากิจ
 
การพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำในระบบปล่อยตามธรรมชาติจังหวัดลำปางเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานการผลิตและการตลาดชุมชน
สุมาฬี พรหมรุกขชาติ
 
กฎหมายการแข่งขันทางการค้ากับธุรกิจ SMEs ค้าปลีก: กรณีศึกษาเปรียบเทียบในประเทศไทย มาเลเซีย และเวียดนาม
พรชัย วิสุทธิศักดิ์
 
สถานการณ์และการประเมินความเสี่ยงของการปนเปื้อนสารพิษเชื้อราอะฟลาทอกซิน เเละออกคราทอกซินในเครื่องเทศของประเทศไทย
วราภา มหากาญจนกุล
 
การจัดการข้อมูลข่าวสารเชิงประเด็นสู่สาธารณะในโครงการ ความเต็มใจจ่าย เพื่อพื้นที่ป่าไม้ในเมือง
กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ
 
บทบาทหน้าที่ การธำรงรักษา และการขยายผลการทำงานของเครือข่ายสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ศึกษากรณีชุมชนบ้านสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ทิพย์พธู กฤษสุนทร
 
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยรูปแบบสื่อการสอนที่มีการใช้หลักเสียงบรรยายภาพของครูโรงเรียนสอนคนตาบอด
กุลนารี เสือโรจน์
 
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยการเกษตรไร้สารเคมีเพื่อขยายผลผ่านกระบวนการสื่อสารกรณีศึกษา: การขยายผลกับกลุ่มเกษตรกรผู้สนใจการเกษตรไร้สารเคมีบ้านหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย
 
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อการสื่อสารภูมิปัญญาและสร้างอัตลักษณ์อาหารท้องถิ่น: กรณีศึกษาบ้านศรีเจริญ ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
ณฐมน บัวพรมมี
 
การสื่อสารเพื่อใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในชุมชนและพื้นที่: การสืบสานวัฒนธรรมชาวไทยพวน ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก
รัตติกาล เจนจัด
 
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในการสื่อสารเพื่อสร้างเสริมตลาดทางเลือกของเครือข่ายอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่
ศรีธรณ์ โรจนสุพจน์
 

โครงการวิจัยทั้งหมด : 9251 โครงการ
หน้า : 1 / 464
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 


 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th