โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

E-Library Searchจำนวนโครงการวิจัยทั้งสิ้น : 2004 โครงการ :
แนวทางการใช้ประโยชน์ในที่ดินธรณีสงฆ์ของชุมชนอย่างมั่นคงในเขตสายไหม
อาจารย์โกญจนาท เจริญสุข
 
การศึกษาคุณค่าและการฟื้นฟูอนุรักษ์การเลี้ยงควายในพื้นที่ชุ่มน้ำแก่งละว้า บ้านป่าแดง ตำบลบ้านไผ่ และบ้านละว้า ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
นายอภิศิทธิ์ บุสำโรง
 
แนวทางการใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นฐานในการฟื้นฟูชีวิตคนและสิ่งแวดล้อม รอบเขายายดา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ระยะที่ 2
นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ
 
หนุนเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยท้องถิ่น ชุมชนกะเหรี่ยง 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก
นายสุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์
 
การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
นายภุชงค์ เสนานุช
 
การพัฒนาระบบและศักยภาพผู้สนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นรุ่นเยาว์ (Junior Staff Node Network: JSN) ในศตวรรษที่ 21 สู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ดร.สมคิด แก้วทิพย์
 
การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุด้อยโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
นางวนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย
 
การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมสำหรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
นางอำไพรัตน์ อักษรพรหม
 
การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม : กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว
นายสมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
 
เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ “ วิถีเกษตรอีสาน : ภาวะเศรษฐกิจที่เผชิญกับความท้าทายจากภายนอกและภายในประเทศ”
นางปรียานุช ป้องภัย
 
การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพทอผ้าไหมแบบมีส่วนร่วมของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
นางสาวจันทร์จิตร เธียรสิริ
 
การพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนของเทศบาลตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
นายอนุสรณ์ ธรรมดา
 
การจัดการท่องเที่ยว “เขียวสวยหอม” เมืองเชียงใหม่
นางสาวเปล่งศรี ตองอ่อน
 
รูปแบบการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีการละเล่นของชุมชนต่อเด็กและเยาวชนบ้านหัวฝาย ตำบลโปงน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นายสุทธิพงษ์ โพงจ่าม
 
การประยุกต์ใช้หลักคำสอนทางศาสนาเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตเพื่อลดหนี้สินของคนในชุมชนบ้านสันถนน ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
นายบุญยง ถนอมบุญ
 
กระบวนการสืบค้นความหมาย คุณค่าและการถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีของคนในชุมชนวัดกัญจน์นิธยาราม(ป่าไผ่) หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 10 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
พระปลัดประจวบ ทุนผลงาม
 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรค NCD ในวิถีอิสลาม
นางรัตติฟาร์ สิมารักษ์
 
การสืบค้นภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก,เยาวชนกับชุมชน บ้านหนองเหนี่ยง ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวนุสวรรณ สินเจิมศิริ
 
การประยุกต์หลักศาสนธรรมเพื่อการฟื้นฟูการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนของคนในหมู่บ้านใต้ร้อง
นายแสวง ปวงจักร์ทา
 
การบริหารพื้นที่โดยชุมชนมีส่วนร่วมบ้านห้วยน้ำนัก ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
นายยงยุทธ เนตรนิรันดร
 

โครงการวิจัยทั้งหมด : 2004 โครงการ
หน้า : 1 / 101
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 


 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th