โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

E-Library Searchจำนวนโครงการวิจัยทั้งสิ้น : 2046 โครงการ :
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานคร
นางสาวศรินพร พุ่มมณี
 
แนวทางการใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นฐานในการฟื้นฟูชีวิตคนและสิ่งแวดล้อมรอบเขายายดา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ระยะที่ 3
นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ
 
การจัดการป่าชุมชนเพื่อฟื้นฟูฐานอาหารของชุมชนตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
นายทนงค์ ใจทัน
 
การปรับตัวด้านความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนปวาเกอญอบ้านผาด่าน หมู่ 10 บ้านปงผาง หมู่ 14 และบ้านแม่สะแงะ หมู่ 15ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
นายอนุวัฒน์ วนารัตนชัยกุล
 
ศึกษาความรู้หมอพื้นบ้านอ่าข่าเพื่อพัฒนาระบบการแพทย์พื้นบ้านอ่าข่า
นายอาพี สะโง้
 
การพัฒนากลไกสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่จังหวัดพะเยา
ผศ.ดร.สาวิตร มีจุ้ย
 
แนวทางการใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นฐานในการฟื้นฟูชีวิตคนและสิ่งแวดล้อม รอบเขายายดา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ระยะที่ 2
นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ
 
หนุนเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยท้องถิ่น ชุมชนกะเหรี่ยง 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก
นายสุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์
 
การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
นายภุชงค์ เสนานุช
 
การพัฒนาระบบและศักยภาพผู้สนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นรุ่นเยาว์ (Junior Staff Node Network: JSN) ในศตวรรษที่ 21 สู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ดร.สมคิด แก้วทิพย์
 
แนวทางการบริหารจัดการผลผลิตจากหมาก เพื่อเพิ่มมูลค่า แบบครบวงจร สู่การเป็นผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหน้าใหม่ หมู่ที่ 2, 4 ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
นางยุแวว ศรีสุโข
 
แนวทางสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
นายวิรัช เอี่ยมปลัด
 
คุณค่ามันแซงเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจคนทาม ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
นายฉวี กลีบบัว
 
การศึกษารูปแบบและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชาวบ้าน กรณีชุมชนบะขามและชุมชนการเคหะเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
นางจารุณี สุตะชา
 
การอนุรักษ์และสืบสานความรู้และกระบวนการผลิตผ้าไหมมัดหมี่สู่คนรุ่นใหม่บ้านหัวฝาย ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
นางสาวนิดดา ภูแล่นกี่
 
การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านดอนข่าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่ 7 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
นายทวี สุขโข
 
การพัฒนาระบบและกลไกขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดขอนแก่นในการสร้างเสริมเครือข่ายการเรียนรู้สู่ชุมชนและสังคมสร้างสรรค์
นางสาวจรัญญา วงษ์พรหม
 
ศึกษาภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านและการพัฒนาตลาดทางเลือกที่เหมาะสมกับชุมชน ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
นายเสกสรร จันทร์ราช
 
การศึกษาแนวทางการอนุรักษ์และพื้นฟูพื้นที่ป่าสาธารณะในเขตใกล้เมืองโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีป่าโคกหนองม่วง ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
นางจรูญพิศ มูลสาร
 
การศึกษาคุณค่าและการฟื้นฟูอนุรักษ์การเลี้ยงควายในพื้นที่ชุ่มน้ำแก่งละว้า บ้านป่าแดง ตำบลบ้านไผ่ และบ้านละว้า ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
นายอภิศิทธิ์ บุสำโรง
 

โครงการวิจัยทั้งหมด : 2046 โครงการ
หน้า : 1 / 105
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 


 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th