โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

E-Library Searchจำนวนโครงการวิจัยทั้งสิ้น : 2004 โครงการ :
แนวทางการใช้ประโยชน์ในที่ดินธรณีสงฆ์ของชุมชนอย่างมั่นคงในเขตสายไหม
อาจารย์โกญจนาท เจริญสุข
 
การศึกษาคุณค่าและการฟื้นฟูอนุรักษ์การเลี้ยงควายในพื้นที่ชุ่มน้ำแก่งละว้า บ้านป่าแดง ตำบลบ้านไผ่ และบ้านละว้า ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
นายอภิศิทธิ์ บุสำโรง
 
การพัฒนากลไกสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่จังหวัดพะเยา
ผศ.ดร.สาวิตร มีจุ้ย
 
แนวทางการใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นฐานในการฟื้นฟูชีวิตคนและสิ่งแวดล้อม รอบเขายายดา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ระยะที่ 2
นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ
 
หนุนเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยท้องถิ่น ชุมชนกะเหรี่ยง 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก
นายสุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์
 
การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
นายภุชงค์ เสนานุช
 
การพัฒนาระบบและศักยภาพผู้สนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นรุ่นเยาว์ (Junior Staff Node Network: JSN) ในศตวรรษที่ 21 สู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ดร.สมคิด แก้วทิพย์
 
การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุด้อยโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
นางวนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย
 
การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมสำหรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
นางอำไพรัตน์ อักษรพรหม
 
การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม : กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว
นายสมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
 
เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ “ วิถีเกษตรอีสาน : ภาวะเศรษฐกิจที่เผชิญกับความท้าทายจากภายนอกและภายในประเทศ”
นางปรียานุช ป้องภัย
 
การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพทอผ้าไหมแบบมีส่วนร่วมของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
นางสาวจันทร์จิตร เธียรสิริ
 
แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูฐานอาหาร เพื่อเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ของชนเผ่าถิ่น บ้านขุนน้ำลาด หมู่ 7 ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
นายเอกสวัสดิ์ นนต์ทะกานต์
 
การอนุรักษ์และฟื้นฟูฐานอาหารโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนลัวะบ้านห้วยล้อม หมู่ 5 ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
นายยก บุญอินทร์
 
แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนมีส่วนร่วมบ้านนากอก หมู่ 1 ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
นายแก้ว ดวงพันธ์
 
การใช้ประโยชน์ทางด้านอาหารและสมุนไพรจากป่าชุมชนหมู่บ้านดงห้วยเย็น หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
นางไพริน ยศอิ
 
แนวทางการจัดการนกยูงอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่ชุมชนบ้านแม่ป้อกใน ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
พระมหาญาณพงศ์ จันตา
 
การจัดการป่าชุมชนเพื่อฟื้นฟูฐานอาหารของชุมชนตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
นายทนงค์ ใจทัน
 
การปรับตัวด้านความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนปวาเกอญอบ้านผาด่าน หมู่ 10 บ้านปงผาง หมู่ 14 และบ้านแม่สะแงะ หมู่ 15ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
นายอนุวัฒน์ วนารัตนชัยกุล
 
รูปแบบการจัดการชุมชนสุขภาวะเชิงพุทธบูรณาการของตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
พระมหาไกรสร โชติปญฺโญ (ไกรสร แสนวงค์)
 

โครงการวิจัยทั้งหมด : 2004 โครงการ
หน้า : 1 / 103
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 


 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th