โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : DBG4880017
ชื่อโครงการ : ศึกษาความยืดหยุ่นและอันตรกิริยาบริเวณโพรงการจับของโปรตีนฮีแมกกลูตินินด้วยระเบียบวิธีเคมีคอมพิวเตอร์
  Computational Chemistry Study on Haemagglutinin Flexibility and Cell Receptor Binding Site Interaction
หัวหน้าโครงการ : จักร แสงมา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
จักร แสงมา
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 30 ส.ค. 2548
วัตถุประสงค์ : 3.1 เพื่อหาเรซิดิวส์ (Residues) บริเวณโพรงการจับ (Binding site) ที่มีความสำคัญต่อการเกิดอันตรกิริยาของโปรตีนฮีแมกกลูตินิน (Neu5Ac(?2,3 and ?2,6)Gal) ชนิด H1 และ H5

3.2 เพื่อเข้าใจกลไกการจับและทราบค่าความสามารถในการจับของโปรตีนฮีแมกกลูตินินกับตัวจับของเซลล์เจ้าบ้านชนิดต่าง ๆ

3.3 เพื่อจำลองโครงสร้างสามมิติ (3D) ของโปรตีนฮีแมกกลูตินินชนิด H5 สายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศไทย ด้วยระเบียบวิธีเคมีคอมพิวเตอร์

3.4 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบตัวยับยั้งโปรตีนฮีแมกกลูตินิน

3.5 เพื่อคัดสรรหาสารยับยั้งโปรตีนฮีแมกกลูตินินจากฐานข้อมูลสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ Chemiebase

สถิติการเปิดชม : 578 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 33 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th