โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : DBG4980002
ชื่อโครงการ : การคัดเลือก พัฒนาเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์และชีวภัณฑ์ของเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ เพื่อควบคุมโรคข้าวในการผลิตข้าวอินทรีย์
  Selection, development of antagonist microorganisms and their product for controlling rice disease in rice organic crop
หัวหน้าโครงการ : จิระเดช แจ่มสว่าง : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
จิระเดช แจ่มสว่าง
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 20 ก.ค. 2549
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อทำการแยก จำแนกและเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์จากปุ๋ยหมักใบไผ่และน้ำหมักชีวภาพให้ถูกวิธีก่อนนำไปศึกษา ต่อไป

2. เพื่อศึกษาความหลากหลายของเชื้อจุลินทรีย์จากน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักใบไผ่ที่ โรงเรียนชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี

3. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรีย์ที่แยกได้ ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อโรคของข้าวในห้องปฏิบัติการและการควบคุมโรคข้าวในระดับโรงเรือน

4. เพื่อคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่มีศักยภาพที่ผ่านการคัดเลือกในข้อ 3. ในการสร้างสารต่อต้านเชื้อโรคของข้าวเบื้องต้น

5. เพื่อนำเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์และสารสกัดจากเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่ผ่านการคัดเลือกจากการทดสอบระดับโรงเรือนไปใช้ควบคุมโรคของข้าวในสภาพแปลงจริง

6. เพื่อศึกษาหารูปแบบชีวภัณฑ์ที่ดีและเหมาะสมต่อเชื้อจุลินทรีย์ทั้งในรูปแบบชีวภัณฑ์แห้ง ชีวภัณฑ์สด และหัวเชื้อชีวภัณฑ์

7. เพื่อศึกษาช่วงเวลาและสภาวะที่เหมาะสมในการเก็บรักษาชีวภัณฑ์ของเชื้อจุลินทรีย์และสารสกัด

8. เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงปริมาณประชากรของเชื้อจุลินทรีย์แต่ละชนิดหลังจากผ่านการพัฒนาเป็นชีวภัณฑ์

สถิติการเปิดชม : 2,204 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 694 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th