โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : DBG5380040
ชื่อโครงการ : การศึกษาฤทธิ์ของสมุนไพรตำรับห้ารากอายุรเวทศิริราช ในการต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ และต้านเกล็ดเลือด
  The antioxidant, antiplatelets, and anti-inflammatory effects of Ayurved Siriraj Ha-Rak Recipe
หัวหน้าโครงการ : พินภัทร ไตรภัทร
ทีมวิจัย :
พินภัทร ไตรภัทร
หัวหน้าโครงการ
ประวิทย์ อัครเสรีนนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อภิรดา เอี่ยมอ่ำ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประสพพร พันธ์เพ็ง
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุวีรวรรณ ลิ้มสุวรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุกิจ ฮวบประเสริฐ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิริกุล โชติวุฑฒากร
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปิยาอร สีรูปหมอก
นักวิจัยร่วมโครงการ
อริยวรรณ ล้ำเลิศกิจ
นักวิจัยร่วมโครงการ
หฤทัยกาญจน์ กัลยา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วีรวดี จันทรนิภาพงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อุไรวรรณ พานิช
นักวิจัยร่วมโครงการ
อธิวัฒน์ ถาวร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 31 พ.ค. 2553
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาผลต้านการอักเสบของยาสมุนไพรตำรับห้ารากอายุรเวทศิริราชในเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือด, เซลล์เม็ดเลือดขาว และหนูขาววิสตาร์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้อยู่ในภาวะของการอักเสบ

2. เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของยาสมุนไพรตำรับห้ารากอายุรเวทศิริราชและสาร phenolics ในตำรับ ต่อการยังยั้งการสร้างเม็ดสิผิวเมลานินที่ถูกเหนี่ยวนำโดยรังสีอัลตราไวโอเลทเอ

3. เพื่อศึกษาผลของยาสมุนไพรตำรับห้ารากอายุรเวทศิริราชต่อการจับกลุ่มของเกล็ดเลือด

วัตถุประสงค์รอง

1. เพื่อเป็นข้อมูลด้านฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความปลอดภัยของยาสมุนไพรตำรับห้ารากอายุรเวทศิริราช

2. เพื่อให้ได้ข้อมูลสนับสนุนให้เกิดความมั่นใจในการใช้ตำรับยาจากสมุนไพร

3. เพื่อพัฒนาวิธีการศึกษาประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรต่อการต้านการสร้างเม็ดสีผิวเมลานิน โดยใช้การเพาะเลี้ยงเซลล์ผลิตเม็ดสีผิวเมลานิน (melanoma cell culture)

สถิติการเปิดชม : 3,748 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 4,156 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th