โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : DPG5280001
ชื่อโครงการ : สู่สังคมไทยเสมอหน้า การศึกษาโครงสร้างความมั่งคั่งและโครงสร้างอำนาจเพื่อการปฏิรูป
  Towards a More Equitable Thailand : A Study of Wealth, Power And Reform
หัวหน้าโครงการ : ผาสุก พงษ์ไพจิตร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ผาสุก พงษ์ไพจิตร
หัวหน้าโครงการ
ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์
นักวิจัยร่วมโครงการ
เทียนทิพ สุพานิช
นักวิจัยร่วมโครงการ
เขมรัฐ เถลิงศรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
สฤณี อาชวานันทกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู
นักวิจัยร่วมโครงการ
ยุพนา วิวัฒนากันตัง
นักวิจัยร่วมโครงการ
นวลน้อย ตรีรัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธานี ชัยวัฒน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ค. 2552
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาโครงสร้างและกระบวนการที่ทำให้การกระจุกตัวของอำนาจและความมั่งคั่งคงอยู่ในสังคมไทย

2. เพื่อศึกษาให้ภาพรวมของเครือข่ายอำนาจในสังคมไทย

3. เพื่อศึกษาความเกี่ยวโยงระหว่างอำนาจและความมั่งคั่ง กระบวนการที่อำนาจนำสู่ความมั่งคั่ง และการที่ความมั่งคั่งหวนกลับมาเสริมสร้างอำนาจได้อีก อีกทั้งผลกระทบที่มีต่อสังคมและการเมือง เพื่อหาแนวทางปฏิรูปสู่สังคมที่มีความเสมอหน้ากันมากขึ้น

สถิติการเปิดชม : 2,097 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 695 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th