โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG4880095
ชื่อโครงการ : การจำลองการกำจัดกลิ่นและการศึกษาการสูญเสียนำมันในกระบวนการรีไฟน์นำมันพืชโดยใช้เทคนิคโครมาโตกราฟี
  Chromatographic Application in Deodorization Modeling and Determination of Refining Losses in the Neutralization Step of Edible Oil Refinery
หัวหน้าโครงการ : กรณ์กนก อายุสุข : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กรณ์กนก อายุสุข
หัวหน้าโครงการ
คณิต กฤษณังกูร
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2548
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำมัน (refining loss) และพัฒนาวิธีการวัดการสูญเสียน้ำมันในระหว่างกระบวนการรีไฟน์น้ำมันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับวิธีดั้งเดิม

2.2 เพื่อพัฒนาวิธีการกำจัดกลิ่นในกระบวนการทำน้ำมันพืชให้บริสุทธิ์ รวมถึงการกำจัดกลิ่นของสารอื่นๆ เช่นพาราฟิน หรือแวกซ์ โดยนำหลักการแบ่งละลาย (partition) ของสารที่ต่างกันระหว่างวัฏภาคแก๊ส (mobile phase) และวัฏภาคของเหลว (liquid stationary phase) ในแคพพิลลารีคอลัมน์แก๊สโครมาโตกราฟี (capillary column gas chromatography) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่น โดยอาศัยสมการทำนายเอกลักษณ์สารของ Krisnangkura และคณะ [22]

สถิติการเปิดชม : 903 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 67 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th