โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG4980031
ชื่อโครงการ : การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผลึกของคอปเปอร์อินเดียมไดเซลิไนด์และสารกึ่งตัวนำในกลุ่มเทอเนอรีย์ภายใต้สภาวะความดันสูง
  Structural Phase Transition of CuInSe2 and Other Ternary Compound Semiconductors under High Pressure
หัวหน้าโครงการ : ธิติ บวรรัตนารักษ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ธิติ บวรรัตนารักษ์
หัวหน้าโครงการ
เดวิด จอห์น รูฟโฟโล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2549
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาเทคนิคการทำวิจัยเชิงการทดลองภายใต้ความดันสูงเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถนำไปใช้ในการศึกษาวัสดุอื่นๆได้อย่างกว้างขวางต่อไป

2. เพื่อใช้หลักการ X-Ray Diffraction ศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผลึกCuInSe2 AgInTe2 และ AgGaTe2ภายใต้ความดันสูง

3. เพื่อใช้ฟิสิกส์ทฤษฎีอธิบายการเปลี่ยนสถานะโครงสร้างผลึกภายใต้ความดันสูง

4. เพื่อปรับปรุงทฤษฎีหรือเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงทฤษฎีเพื่ออธิบายผลที่ได้จากการทดลองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการอธิบายแผนภูมิโครงสร้าง (Phase Diagram) ที่ได้จากการทดลองซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการนำวัสดุเหล่านี้ไปใช้งานจริง

5. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการประยุกต์ใช้และจำกัดขอบเขตการใช้งานภายใต้ความดันของวัสดุเหล่านี้เพื่อประโยชน์ทางโลหะวิทยา วัสดุศาสตร์ ธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์ ชีววิทยา และการแพทย์

6. เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่วงการวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติและสู่วงการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย เช่น อุตสาหกรรมเซลแสงอาทิตย์ และ อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ทางแสงต่างๆเพื่อการสื่อสาร

7. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีรู้และมีความความเชี่ยวชาญในการสังเคราะห์และศึกษาวัสดุภายใต้สภาวะความดันสูง

สถิติการเปิดชม : 651 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 36 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th