โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG4980112
ชื่อโครงการ : การศึกษาการปรับปรุงลักษณะสมบัติของโลหะออกไซด์ผสมสำหรับปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันที่ถูกเร่งแบบวิวิธพันธ์
  Study of Characteristic Modifications of Mixed Metal Oxides for Heterogeneously Catalyzed Transesterification)
หัวหน้าโครงการ : ชวลิต งามจรัสศรีวิชัย : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ชวลิต งามจรัสศรีวิชัย
หัวหน้าโครงการ
กัญจนา บุญยเกียรติ
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2549
วัตถุประสงค์ : 1 ศึกษาภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะออกไซด์ผสมที่มีธาตุองค์ประกอบต่างๆกัน

2 วิเคราะห์ลักษณะสมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะออกไซด์ผสมที่เตรียมได้ เช่น โครงสร้าง พื้นที่ผิว ความเป็นกรดและความเป็นเบส และความชอบน้ำ/ไม่ชอบน้ำ เป็นต้น

3 ทดสอบความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของโลหะออกไซด์ผสมที่เตรียมได้

4 ศึกษาอิทธิพลของสารเติมแต่งอินทรีย์และอนินทรีย์ทั้งชนิดกรดและเบสต่อความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาของโลหะออกไซด์ผสมที่เตรียมได้

สถิติการเปิดชม : 791 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 62 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th