เก็บโครงการนี้เข้ารายการโปรด
รหัสโครงการ : MRG5080335
ชื่อโครงการ : การย่อยสลายและการบำบัดทางชีวภาพของสารกำจัดวัชพืชอาทราซีนในดินประเทศไทย
  Biodegradation and Bioremediation of Atrazine Herbicide in Thai Soil
หัวหน้าโครงการ : กรรณิการ์ สัจจาพันธ์
ทีมวิจัย :
กรรณิการ์ สัจจาพันธ์
หัวหน้าโครงการ
นันทกร บุญเกิด
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 ก.ค. 2550
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อแยกเชื้อแบคทีเรียที่มีความสามารถในการย่อยสลายสารอาทราซีนในดินประเทศไทย

2.เพื่อศึกษาลักษณะทางด้านพันธุกรรมและสรีวิทยาของเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการย่อยสลายสารอาทราซีน

3.เพื่อทดสอบความสามารถของเชื้อแบคทีเรียที่อาจจะนำไปใช้ในการบำบัดดินที่มีการปนเปื้อนสารอาทราซีน

4.เพื่อศึกษาผลกระทบของการนำเชื้อแบคทีเรียที่ได้ใส่กลับลงไปในดินสำหรับการบำบัดดินที่มีการปนเปื้อนสาร

อาทราซีน (bioaugmentation) ต่อกลุ่มประชากรของจุลินทรีย์ดิน

 
บทคัดย่อ (Abstract) : บทคัดย่อ (Abstract)
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
รายงานวิจัยแบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 817 ครั้ง
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 166 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
   


E-mail :
Password :
  จำรหัสไว้
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก ฟรี
 
  หน้าแรก
  ขั้นตอนการดาวน์โหลด
  ติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับห้องสมุด
  แผนผังเว็บไซต

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)