เก็บโครงการนี้เข้ารายการโปรด
รหัสโครงการ : MRG5280152
ชื่อโครงการ : พันธุศาสตร์ประชากรระดับโมเลกุลของยุงพาหะนำโรคมาลาเรียในประเทศไทย
  Molecular population genetics of malaria vector common in Thailand
หัวหน้าโครงการ : อุไรวรรณ อรัญวาสน์
ทีมวิจัย :
อุไรวรรณ อรัญวาสน์
หัวหน้าโครงการ
ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ
นักวิจัยที่ปรึกษา
Aparup Das
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 16 มี.ค. 2552
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อวิเคราะห์และประเมินค่าความหลากหลายทางพันธุกรรมรวมถึงโครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากรของยุงพาหะนำโรคมาลาเรียหลักในประเทศไทย (Anopheles minimus) จาก Single nucleotide polymorphisms (SNPs)

2. เพื่อนำข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมมาใช้ทางสถิติในการทดสอบโมเดลทางพันธุศาสตร์ประชากรของยุงพาหะนำโรคมาลาเรียเพื่อเป้าหมายในการเข้าใจกระบวนการทางวิวัฒนาการของยุงพาหะนำโรคนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

 
บทคัดย่อ (Abstract) : บทคัดย่อ (Abstract)
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
รายงานวิจัยแบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 552 ครั้ง
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 129 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
   


E-mail :
Password :
  จำรหัสไว้
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก ฟรี
 
  หน้าแรก
  ขั้นตอนการดาวน์โหลด
  ติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับห้องสมุด
  แผนผังเว็บไซต

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)