รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG5380215
ชื่อโครงการ : จากอั้งยี่ ถึง ลูกจีนรักชาติ: ภาพลักษณ์ที่ขัดแย้งในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไทยและชาวจีนโพ้นทะเล
  From Secret Societies to Patriotic Overseas Chinese: The Paradox of the Thai State's Relationship with the Overseas Chinese
หัวหน้าโครงการ : วาสนา วงศ์สุรวัฒน์
ทีมวิจัย :
วาสนา วงศ์สุรวัฒน์
หัวหน้าโครงการ
ฉลอง สุนทราวาณิชย์
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 มิ.ย. 2553
วัตถุประสงค์ : 2.1 ศึกษาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไทยกับชุมชนจีนโพ้นทะเลตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน

2.2 ศึกษาวาทกรรมการจำแนกประเภทชาวจีนโพ้นทะเลเป็นกลุ่มคนจีนที่ดี (good Chinese) และกลุ่มคนจีนที่ไม่ดี (bad Chinese) ในประวัติศาสตร์นิพนธ์กระแสหลักของไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน

2.3 ศึกษาวิวัฒนาการของภาพลักษณ์ชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน

2.4 ศึกษาวิวัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไทยกับชุมชนจีนโพ้นทะเลตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน

สถิติการเปิดชม : 1,864 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 678 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400