โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG5380215
ชื่อโครงการ : จากอั้งยี่ ถึง ลูกจีนรักชาติ: ภาพลักษณ์ที่ขัดแย้งในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไทยและชาวจีนโพ้นทะเล
  From Secret Societies to Patriotic Overseas Chinese: The Paradox of the Thai State's Relationship with the Overseas Chinese
หัวหน้าโครงการ : วาสนา วงศ์สุรวัฒน์
ทีมวิจัย :
วาสนา วงศ์สุรวัฒน์
หัวหน้าโครงการ
ฉลอง สุนทราวาณิชย์
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 มิ.ย. 2553
วัตถุประสงค์ : 2.1 ศึกษาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไทยกับชุมชนจีนโพ้นทะเลตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน

2.2 ศึกษาวาทกรรมการจำแนกประเภทชาวจีนโพ้นทะเลเป็นกลุ่มคนจีนที่ดี (good Chinese) และกลุ่มคนจีนที่ไม่ดี (bad Chinese) ในประวัติศาสตร์นิพนธ์กระแสหลักของไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน

2.3 ศึกษาวิวัฒนาการของภาพลักษณ์ชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน

2.4 ศึกษาวิวัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไทยกับชุมชนจีนโพ้นทะเลตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน

สถิติการเปิดชม : 1,725 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 652 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th