โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG5480165
ชื่อโครงการ : การเข้าใจในระดับโมเลกุลของการยึดจับของตัวรับแบบเจาะจงกับไวรัสอินฟลูเอนซา เอ ฮีแมกกลูตินินที่ติดเชื้อในสัตว์ปีกและในมนุษย์
  Molecular understanding of the receptor recognition specificity on avian and human Influenza A virus hemagglutinin
หัวหน้าโครงการ : พนิตา ก้งซุ่น(เดชา)
ทีมวิจัย :
พนิตา ก้งซุ่น(เดชา)
หัวหน้าโครงการ
สุพจน์ หารหนองบัว
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 มิ.ย. 2554
วัตถุประสงค์ : 2.1 ศึกษาและเปรียบเทียบการยึดจับระหว่างเอนไซม์ HA ของเชื้อไวรัสที่ได้จากนกสายพันธุ์ H5N1 ที่ระบาด

ในปี 2004 (avH5/2004 H5N1) เชื้อไวรัสที่ได้จากหมูสายพันธุ์ H1N1 ที่ระบาดในปี 1930 (sw/1930 H1N1) และ เชื้อไวรัสที่ได้จากคนสายพันธุ์ H1N1 ที่ระบาดในปี 2009 (huH1/2009H1N1) กับตัวรับที่เป็นแบบทั้งแบบ -2, 3 linkages และ -2, 6 linkages โดยระเบียบวิธีโมเลคิวลาร์ไดนามิกส์ซิมุเลชัน เพื่ออธิบายถึงความเหมือน/ความแตกต่างทางด้านโครงสร้าง การเคลื่อนที่ของโปรตีนและตัวรับ ผลของ solvation รวมถึง คำนวณพลังงานเสรีกิบส์ เปรียบเทียบผลการคำนวณที่ได้กับผลการทดลองหรืผลการคำนวณจากงานวิจัยอื่นๆ

2.2 ศึกษาและเปรียบเทียบลักษณะทางโครงสร้างและ จำนวนและความแรงของพันธะไฮโดรเจนและผลของ solvation ของเอนไซม์ HA ทั้งกรณีที่เป็นแบบ wild type และ mutant โดยเฉพาะที่ตำแหน่ง Q226-X227-G228 ("QXG") เพื่อพิจารณาปัจจัยที่ทำให้เกิดการปรับตัวให้มีความจำเพาะเจาะจงต่อ host

2.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานและข้อเสนอแนะในการค้นหา และออกแบบยา เพื่อการป้องกันการแพร่กระจายและรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคไข้หวัดนก

สถิติการเปิดชม : 241 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 10 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th