รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6080143
ชื่อโครงการ : ความหลากหลายทางพันธุกรรมและโครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรสุกรพื้นเมืองไทยในบริเวณภาคใต้ที่ถูกตรวจสอบด้วยดีเอ็นเอ บาร์โค๊ดดิ้ง และสนิปส์ในยีนที่ถูกเลือก
  Genetic diversity and genetic structure of Thai indigenous pig populations in the southern region detected by DNA barcoding and SNPs in selected genes
หัวหน้าโครงการ : พิชญานิภา กล่อมทอง
ทีมวิจัย :
พิชญานิภา กล่อมทอง
หัวหน้าโครงการ
มนต์ชัย ดวงจินดา
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 3 เม.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 2.1 To explain the genetic relationships and genetic differentiation among five pig breeds (Southern Thai indigenous pig, Northeastern Thai indigenous pig and three exotic pig breeds) using DNA barcoding marker.

2.2 To evaluate the genetic diversity and the population structure of five pig breeds (Southern Thai indigenous pig, Northeastern Thai indigenous pig and three exotic pig breeds) by typing SNPs in selected genes.

สถิติการเปิดชม : 508 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 15 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400