รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4220011
ชื่อโครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิ้นจี่และศึกษาอายุการเก็บรักษา
  Development of Litchi Products and Their Shelf Life Studies
หัวหน้าโครงการ : รัตนา อัตตปัญโญ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
รัตนา อัตตปัญโญ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2542
วัตถุประสงค์ : 1) ศึกษากรรมวิธีการอบลิ้นจี่อบแห้งทั้งเปลือก เนื้อลิ้นจี่แช่อิ่มอบแห้ง และเนื้อลิ้นจี่ตีป่น

2) ศึกษาวิธีการรักษาสีของเปลือกลิ้นจี่อบแห้งให้คงสีแดงเหมือนผลสดและการ treatment ผลลิ้นจี่ก่อน

อบแห้งเพื่อพัฒนาคุณภาพของลิ้นจี่หลังอบแห้ง

3) ศึกษาวิธีการ
สถิติการเปิดชม : 2,046 ครั้ง
ชุดโครงการ : ไม้ผลและผลิตภัณฑ์จากผลไม้ (70 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 328 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400