โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4330022
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยสำรวจพรมแดนความรู้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรไทย
  Research Project on Review State of Knowledge of Thailand's Environment and Resource Management
หัวหน้าโครงการ : อนุชาติ พวงสำลี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อนุชาติ พวงสำลี
หัวหน้าโครงการ
ณัฏฐา หังสพฤกษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปฐมพงศ์ สงวนวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมพงศ์ ธงไชย
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปกรณ์ สุวานิช
นักวิจัยร่วมโครงการ
พิจักร หิญชิระนันทน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สัญชัย สูติพันธ์วิหาร
นักวิจัยร่วมโครงการ
เรวดี โรจนกนันท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศรัณยา สุจริตกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
นาฏสุดา ภูมิจำนงค์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อุษณีย์ อุยะเสถียร
นักวิจัยร่วมโครงการ
ลือพล ปุณณกัณต์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุชาติ นวกวงษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศันสนีย์ ชูแวว
นักวิจัยร่วมโครงการ
วราวุธ เสือดี
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธีรยุทธ ภู่เพชร
นักวิจัยร่วมโครงการ
รัฐพล อ้นแฉ่ง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วศิน อิงคพัฒนากุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วินัย นุตมากุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
โรจน์ คุณเอนก
นักวิจัยร่วมโครงการ
บัณฑิต อนุรักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิลาวัลย์ ภมรสุวรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ค. 2543
วัตถุประสงค์ : เพื่อทบทวนองค์ความรู้จากงานศึกษาวิจัยด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของประเทศไทยในรอบ 40 ปีที่ผ่านมา เพื่อนำมากำหนดทิศทางการพัฒนาและวิจัยในอนาคตให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย
สถิติการเปิดชม : 1,944 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 399 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th