โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4730008
ชื่อโครงการ : การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังสุขภาพสายตาในกลุ่มลูกจ้างที่ใช้สายตาทำงานระยะใกล้ของสถานประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการ
  Development of Visual Surveillance Model for Workers in Samuthprakan Province
หัวหน้าโครงการ : วันเพ็ญ พัชรตระกูล
ทีมวิจัย :
วันเพ็ญ พัชรตระกูล
หัวหน้าโครงการ
อรพันธ์ อันติมานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
โกวิทย์ บุญมีพงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณัฐพงศ์ แหละหมัน
นักวิจัยร่วมโครงการ
ลัดดา ธรรมการัณย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2546
วัตถุประสงค์ : (1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเมื่อยล้าของสายตาในกลุ่มลูกจ้างที่ใช้สายตาทำงานระยะใกล้

(2) เพื่อพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังสุขภาพสายตาและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพสายตาในกลุ่มลูกจ้างที่ใช้สายตาทำงานระยะใกล้โดยเน้นการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ และจัดทำคู่มือการเฝ้าระวังสุขภาพสายตาในลูกจ้างที่ทำงานระยะใกล้ผลิตชิ้นงาน

(3) เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายในด้านกฎหมายสำหรับกำหนดมาตรการป้องกันการสูญเสียสมรรถภาพสายตาจากการทำงาน รวมทั้งการวางแผนเพื่อบริหารฟื้นฟูสภาพสายตาเสื่อมในลูกจ้าง

สถิติการเปิดชม : 6,153 ครั้ง
ชุดโครงการ : อาชีวอนามัย (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,935 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th