โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG48O0023
ชื่อโครงการ : บทเรียนจากกระบวนการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยภาครัฐ เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการจัดการเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนจังหวัดเชียงราย
  Lessons Learned form Planning Process by Government,Private and Local Administration Toward Management of Sustainable Tourism in Chiang Rai Province
หัวหน้าโครงการ : มาฆะ ขิตตะสังคะ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
มาฆะ ขิตตะสังคะ
หัวหน้าโครงการ
วิทยา วรรณศิริ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2548
วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อศึกษาบทเรียน วิธีการคิด และการใช้ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชนที่ดำเนินธุรกิจท่องเที่ยว และองค์กรปกครองท้องถิ่นต่อการวางแผนการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย

2.2 เพื่อศึกษาผลการนำแผนงานและโครงการของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรธุรกิจท่องเที่ยว องค์กรปกครองท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติ

2.3 เพื่อศึกษากระบวนการและวิธีการประสานแผนงานและโครงการของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรธุรกิจท่องเที่ยว องค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวระดับพื้นที่

2.4 เพื่อกำหนดมาตรการการเรียนรู้ร่วมกันด้านกระบวนการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรธุรกิจท่องเที่ยว องค์กรปกครองท้องถิ่น และภาคประชาชน ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

สถิติการเปิดชม : 2,073 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน (146 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 153 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th