โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5010010
ชื่อโครงการ : การศึกษาเชิงเปรียบเทียบศักยภาพทางเศรษฐกิจและการค้าของประเทศไทยและเวียดนาม: อุตสาหกรรมยานยนต์
  The Study on Comparative Advantage of Thailand and Vietnam Economic and Trade: Vehicle Industry
หัวหน้าโครงการ : สรียา โด อมาเรา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สรียา โด อมาเรา
หัวหน้าโครงการ
พรรณนิภา จันทร์ผ่อง
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุจิตรา วาสนาดำรงดี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2550
วัตถุประสงค์ : 3.1 เพื่อศึกษาโครงสร้างอุตสาหกรรม ศักยภาพทางเศรษฐกิจ การค้า และความเป็นคู่ค้าและคู่แข่งทางการค้า ของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเชิงเปรียบเทียบระหว่างประเทศเวียดนามกับประเทศไทย

3.2 เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย ภายหลังจากที่ประเทศเวียดนามเข้าเป็นสมาชิกของ WTO

3.3 เพื่อประเมินขีดความสามารถ (RCA) และการวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาด (CMS) และปัจจัยผลประโยชน์เปรียบเทียบ (Dynamic Diamond Model) ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเปรียบเทียบกับประเทศเวียดนามในระยะยาว

3.4 เพื่อศึกษาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยโดยเปรียบเทียบกับประเทศเวียดนาม

3.5 เพื่อเสนอแนะแนวทางการสร้างหรือคงไว้ซึ่งความได้เปรียบของอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย ในเวทีการค้าระหว่างประเทศและการแข่งขันในตลาดโลก

สถิติการเปิดชม : 3,695 ครั้ง
ชุดโครงการ : ศักยภาพของไทยและเวียดนาม (5 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,018 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th