โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG52O0006
ชื่อโครงการ : การศึกษารอบการทำไร่หมุนเวียนที่เหมาะสมต่อระบบนิเวศป่าไม้และผลผลิตทางเกษตร
  Study of Appropriate Crop Rotation Cycle for Forest Ecological System and Agricultural Product
หัวหน้าโครงการ : กมลไชย คชชา
ทีมวิจัย :
กมลไชย คชชา
หัวหน้าโครงการ
มิตร อุตมะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2552
วัตถุประสงค์ : 1. สำรวจและศึกษาระบบนิเวศในส่วนของโครงสร้างทางสังคมพืชและสัตว์ป่า เพื่ออธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ทุติยภูมิและเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ไร่หมุนเวียนที่ถูกปล่อยทิ้งให้เป็นไร่เหล่าในระยะต่าง ๆ

2. ศึกษาความสัมพันธ์ของไร่เหล่าในระยะเวลาต่าง ๆ ที่มีต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิตทางเกษตร

3. ศึกษารอบการทำไร่หมุนเวียนที่เหมาะสมโดยวิธีการประเมินด้านระบบนิเวศในส่วนของโครงสร้างทางสังคมพืชและสัตว์ ได้แก่ กระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และผลผลิตทางเกษตร

สถิติการเปิดชม : 1,535 ครั้ง
ชุดโครงการ : ABC ภาคเหนือตอนบน (74 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 441 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th