โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5620022
ชื่อโครงการ : โอกาสทางการตลาด: โคนมเพศผู้ และโคนมคัดทิ้งเพื่อทดแทนเนื้อโคขุนคุณภาพ
  Marketing Chance: Male and Culling Dairy Cow for compensate Quality of Beef
หัวหน้าโครงการ : สรรเพชญ อังกิติตระกูล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สรรเพชญ อังกิติตระกูล
หัวหน้าโครงการ
อดิศักดิ์ สังข์แก้ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
เสรี แข็งแอ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชัยวัฒน์ จรัสแสง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิวาพร ฟองทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2556
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาจำนวนโคนมเพศผู้ และโคนมคัดทิ้งของสหกรณ์โคนมและเกษตรกรในประเทศไทย โดยแบ่งพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้

2. เพื่อศึกษาวิธีการจัดการทางการตลาดของโคนมเพศผู้และโคนมคัดทิ้งของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียง

เหนือตอนบนรวมถึงจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา และสระบุรี

3. เพื่อศึกษาโอกาสทางธุรกิจของโคนมเพศผู้ และโคนมคัดทิ้งของเกษตรกรในการพัฒนาเป็นโคขุนคุณภาพสำหรับการบริโภค

4. เพื่อศึกษาแหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ สำหรับการเลี้ยงโคนมเพศผู้และโคนมคัดทิ้ง

5. เพื่อศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในการเลี้ยงโคนมเพศผู้และโคนมคัดทิ้งของเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียง

เหนือตอนบนรวมถึงจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา และสระบุรี

สถิติการเปิดชม : 2,779 ครั้ง
ชุดโครงการ : การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคของไทย (40 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 887 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th