โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5740001
ชื่อโครงการ : การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 7
 
หัวหน้าโครงการ : จุฑาทิพย์ ภัทราวาท : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (13 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
หัวหน้าโครงการ
สายสุดา ศรีอุไร
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุกิจ มาลัยรุ่งสกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรุษ นวราช
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณัฐฐภักค์ ผู้ปรารถนาสิทธิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศานิต เก้าเอี้ยน
นักวิจัยร่วมโครงการ
วินัย เมฆดำ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 2 ม.ค. 2557
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างและพัฒนาระบบสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะของประชาชนในภาคเกษตรให้มีความพร้อมในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ 2. เพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับมูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย 3. เพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับมูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย เพื่อศึกษาแนวทางการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop สู่ชุมชนเพื่อใช้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจชุมขนและเชื่อมโยงธุรกิจสินค้าชุมชนสู่สากล
สถิติการเปิดชม : 1,572 ครั้ง
ชุดโครงการ : วิจัยด้านสหกรณ์ (48 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 717 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th