โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6240005
ชื่อโครงการ : โครงการสังเคราะห์งานวิจัยการค้ามนุษย์เพื่อการพัฒนากฎหมายและจัดทำแนวทางปฎิบัติที่มีประสิทธิภาพ
 
หัวหน้าโครงการ : ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 2 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อดำเนินการศึกษา ข้อค้นพบ และ ข้อเสนอแนะงานวิจัย 8 โครงการ ในมิติต่างๆที่ดำเนินการสำเร็จแล้ว

2. เพื่อสังเคราะห์โครงการวิจัยทั้ง 8 โครงการที่ศึกษาตาม ข้อ 1 มาแล้วในลักษณะบูรณาการ เพื่อจะได้ข้อเสนอแนะที่ได้จากการสังเคราะห์โครงการเสนอต่อรัฐบาลเพื่อการพัฒนาทั้งระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการค้ามนุษย์

3. เพื่อนำผลจากการสังเคราะห์ตามข้อ 2 ไปดำเนินการจัดทำคู่มือ และ แนวทางปฏิบัติ เพื่อใช้ในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในโครงการที่ 2

4. เพื่อนำผลผลจากการสังเคราะห์ และ การจัดทำคู่มือ ตลอดจนแนวทางปฎิบัติตามข้อ 2 และ ข้อ 3 นำไปสู่การจัดทำ ยกร่างประมวลกฎหมายการค้ามนุษย์ในโครงการที่จะเสนอต่อรัฐบาลต่อไป

5. เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการจัดตั้งองค์กรพิเศษ เพื่อดำเนินคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อ ช่วยให้กระบวนการป้องกัน และ ปราบปรามการค้า มนุษย์ การดำเนินคดี การช่วยเหลือเหยื่อ การลงโทษผู้กระทำผิด และ การควบคุมเกี่ยวกับการฟอกเงินจากการค้ามนุษย์ ตลอดจนเส้นทางการเงินที่ผิดกฎหมายจากการค้ามนุษย์ ได้รับการปราบปรามอย่างมีประสิทธิภาพ และ ป้องกันมิให้ผู้กระทำผิดสามารถบริหารการฟอกเงินได้

6. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในการนำกฎหมายของหน่วยงานตนไปสู่การบังคับใช้

7. เพื่อศึกษาระบบ กลไก และแนวทางที่จะทำให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

8. เพื่อศึกษาความต้องการในการจัดทำคู่มือของผู้ปฏิบัติงานขององค์กรในกระบวนการยุติธรรม และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่ในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

สถิติการเปิดชม : 270 ครั้ง
ชุดโครงการ : กระบวนการยุติธรรม-ตำรวจ (45 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 20 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th