โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RTA4580007
ชื่อโครงการ : เทคโนโลยีอนุภาคและกระบวนการวัสดุ
  Particle Technology and Material Processing
หัวหน้าโครงการ : วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
หัวหน้าโครงการ
กนกวรรณ กรรโณ
ผู้ช่วยนักวิจัย
ปราโมทย์ ผึ้งจินดา
ผู้ช่วยนักวิจัย
จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์
ผู้ช่วยนักวิจัย
ศุภวัฒน์ นาควิมล
ผู้ช่วยนักวิจัย
นาวิน วิริยะเอี่ยวพิกุล
ผู้ช่วยนักวิจัย
เทิดศักดิ์ ฤกษ์ประเสริฐกุล
ผู้ช่วยนักวิจัย
นฤมล ศรีวิฑูรย์
ผู้ช่วยนักวิจัย
ธนญชัย บุญนะที
ผู้ช่วยนักวิจัย
กัมปนาท แก้วปลั่ง
ผู้ช่วยนักวิจัย
สิทธิเดช สิทธิประณีต
ผู้ช่วยนักวิจัย
เบญจพล คงสมบัติ
ผู้ช่วยนักวิจัย
วีรยา แซ่ลิ่ม
ผู้ช่วยนักวิจัย
ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ
ผู้ช่วยนักวิจัย
ศิระ ศรีนิเวศน์
ผู้ช่วยนักวิจัย
ประธาน วงศ์ศิริเวช
ผู้ช่วยนักวิจัย
สาวิตรี แสงแก้ว
ผู้ช่วยนักวิจัย
พิศิษฐ์ อริยเดชวณิช
ผู้ช่วยนักวิจัย
ธนิต สวัสดิ์เสวี
ผู้ช่วยนักวิจัย
วิจิตรา หมื่นรัญญ์
ผู้ช่วยนักวิจัย
สมนึก จารุดิลกกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิญญู ตัณฑะพานิชกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
หทัยชนก วานิชศรี (ดุริยะบรรเลง)
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณัฐพร โทณานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปานจันทร์ หลงประดิษฐ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
มานะ อมรกิจบำรุง
นักวิจัยร่วมโครงการ
จันจิรา จับศิลป์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุนันท์ ลิ้มตระกูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศราวุธ ริมดุสิต
นักวิจัยร่วมโครงการ
ฮาจิเมะ ทะมอน
ที่ปรึกษา
ชิน มุไค
ที่ปรึกษา
ชิคาโอะ คานาโอกะ
ที่ปรึกษา
เจอราด์ เกรฮาน
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 31 ก.ค. 2545
วัตถุประสงค์ : To strengthen then recently expanded research group in Particle Technology and Materials Processing, the proposed TRF Senoir Research Scholar Project has the following objetives:

1. To imbue participating researchers with expertise in specific aspects of Particle Technology and Materials Processing

2. To originate and produce high-quality research outputs and new findings in Particle Technology and Materials Processing

3. To establish close research collaboration with related organizations in and outside Thailand

4. To inspire and motivate the young generation to choose the career path of researchers

สถิติการเปิดชม : 1,511 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 60 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th