โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RTA4880009
ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน
  Project on Promotion of Research and Development of Postharvest Physiology of Horticultural Crops
หัวหน้าโครงการ : สายชล เกตุษา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สายชล เกตุษา
หัวหน้าโครงการ
รัชนี ภัทรวาโย
ผู้ช่วยนักวิจัย
ธิติมา วงษ์ชีรี
ผู้ช่วยนักวิจัย
กาญจนา เหลืองสุวาลัย
ผู้ช่วยนักวิจัย
ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
ผู้ช่วยนักวิจัย
กฤษณา บุญศิริ
ผู้ช่วยนักวิจัย
สุรัสวดี พรหมอยู่
ผู้ช่วยนักวิจัย
เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข
ผู้ช่วยนักวิจัย
ธารารัตน์ มณีน่วม
ผู้ช่วยนักวิจัย
จีรนุช แสงปุก
ผู้ช่วยนักวิจัย
ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์
ผู้ช่วยนักวิจัย
พัชร ปิริยะวินิจ
ผู้ช่วยนักวิจัย
รุจิรา สุขโหตุ
ผู้ช่วยนักวิจัย
ชนัฏติกา คำดี
ผู้ช่วยนักวิจัย
กนกพร บุญญะอติชาติ
ผู้ช่วยนักวิจัย
กาญจนา กิระศักดิ์
ผู้ช่วยนักวิจัย
กาญจนา รุ่งรัชกานนท์
ผู้ช่วยนักวิจัย
ยศพล ผลาผล
ผู้ช่วยนักวิจัย
สุทิน กันยะมี
ผู้ช่วยนักวิจัย
กิตติ โพธิปัทมะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุจริต ส่วนไพโรจน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
พิณทิพย์ จันทรเทพ
นักวิจัยร่วมโครงการ
จิตรา ตระกูลน่าเลื่อมใส
นักวิจัยร่วมโครงการ
เฉลิมชัย วงษ์อารี
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมโภชน์ น้อยจินดา
นักวิจัยร่วมโครงการ
อภิตา บุญศิริ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วชิรญา อิ่มสบาย
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 29 ก.ค. 2548
วัตถุประสงค์ : 2.1 ผลิตและส่งเสริมนักวิจัย/บัณฑิตให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการวิจัยด้านสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน

2.2 ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ

2.3 สร้างความเป็นเลิศและสร้างเครือข่ายของกลุ่มวิจัยด้านสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของผลผลิตพืชสวน

2.4 สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นฐานนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในอนาคต

สถิติการเปิดชม : 1,506 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 177 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th