โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RTA5380011
ชื่อโครงการ : การวิจัยและพัฒนากลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
  Research and Development of Driving Strategies for the Second Decade of Education Reform Policy
หัวหน้าโครงการ : สุวิมล ว่องวาณิช : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุวิมล ว่องวาณิช
หัวหน้าโครงการ
กชกร เกียรติศรศรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ยุวดี พันธ์สุจริต
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณัฐพล แจ้งอักษร
นักวิจัยร่วมโครงการ
อุษณี ลลิตผสาน
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิธัญญา วัณโณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
เลิศพร อุดมพงษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สวนีย์ เสริมสุข
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปรารถนา พลอภิชาติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สรียา โชติธรรม
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปิยพงษ์ คล้ายคลึง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชลธิศ โลศิริ
นักวิจัยร่วมโครงการ
กนิษฐ์ ศรีเคลือบ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธัญญภรณ์ เลาหะเพ็ญแสง
นักวิจัยร่วมโครงการ
อัจศรา ประเสริฐสิน
นักวิจัยร่วมโครงการ
บงกช วงศ์หล่อสายชล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ฐิติพร กรัยวิเชียร
นักวิจัยร่วมโครงการ
พนิดา มารุ่งเรือง
นักวิจัยร่วมโครงการ
อัญชลี ศรีกลชาญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมพงษ์ ปั้นหุ่น
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุกัญญรัตน์ คงงาม
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศจีมาจ ณ วิเชียร
นักวิจัยร่วมโครงการ
หฤทัย อาจปรุ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศศิธร เขียวกอ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุภาพร โกเฮงกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิษณุ ทรัพย์สมบัติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วราภรณ์ แย้มทิม
นักวิจัยร่วมโครงการ
กมลวรรณ ตังธนกานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
นงลักษณ์ วิรัชชัย
นักวิจัยที่ปรึกษา
James W. Altschuld
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 30 ส.ค. 2553
วัตถุประสงค์ : (1) เพื่อสังเคราะห์แนวทางและผลที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรก

(2) เพื่อพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา และการนำไปทดลองปฏิบัติ

(3) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษา

สถิติการเปิดชม : 1,831 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 581 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th