รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI5930305
ชื่อโครงการ : การพัฒนาวิธีการจำแนกแหล่งกำเนิดมลพิษด้วยกลุ่มแบคทีเรีย กรณีศึกษา ลุ่มน้ำท่าจีน
  Development of microbial source tracking methods: a case study of Tha Chin river basin
หัวหน้าโครงการ : ขวัญรวี สิริกาญจน : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ขวัญรวี สิริกาญจน
หัวหน้าโครงการ
ปิณิดา ลีลพนัง กำแพงทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : • เพื่อจัดทำรายงานการศึกษาวิเคราะห์ความจำเป็นในการจำแนกแหล่งกำเนิดมลพิษเฉพาะกิจกรรมในบริบทของประเทศไทย การวิเคราะห์ช่องว่างของกฎระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานน้ำผิวดินในปัจจุบันของประเทศไทย รวมถึงกรณีศึกษาจากต่างประเทศในการใช้กลุ่มแบคทีเรียที่เชื่อมโยงกับแหล่งกำเนิดมลพิษมาสนับสนุนระดับนโยบายในการจัดการมลพิษแหล่งน้ำ

• เพื่อพัฒนาวิธีทางห้องปฏิบัติการด้วยเทคนิคพีซีอาร์และพีซีอาร์เชิงปริมาณสำหรับตรวจวิเคราะห์กลุ่มแบคทีเรีย ที่สามารถจำแนกสิ่งปฏิกูลจากแหล่งกำเนิดมลพิษเฉพาะกิจกรรม ที่สำคัญในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน ด้วยความจำเพาะ (specificity) ไม่น้อยกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ และความไว (sensitivity) ไม่น้อยกว่า 65 เปอร์เซ็นต์ โดยให้ได้ไพรเมอร์อย่างน้อย 1-2 คู่สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษแต่ละกิจกรรม (ชุมชน ฟาร์มสุกร ฟาร์มโค ฟาร์มไก่และรวมทุกแหล่งกำเนิด) พร้อมวิเคราะห์ความเหมาะสมของทั้งสองเทคนิคเปรียบเทียบกันในด้านต้นทุน ข้อได้เปรียบและข้อจำกัดเชิงเทคนิค

• เพื่อตรวจติดตามคุณภาพน้ำในแม่น้ำท่าจีน ในช่วงเวลา 1 ปี ครอบคลุมฤดูฝนและฤดูแล้ง และบ่งชี้แหล่งกำเนิดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มเกินมาตรฐาน พร้อมวิเคราะห์และนำเสนอทางเลือกแบบเป็นขั้นตอน (tiered approach) เพื่อให้เหมาะสมกับงบประมาณและความรุนแรงของปัญหาในพื้นที่นั้นๆ

• เพื่อจัดทำคู่มือปฏิบัติการตรวจสอบแหล่งที่มาของการปนเปื้อนแบคทีเรียในแหล่งน้ำผิวดิน และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy brief)

สถิติการเปิดชม : 800 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 30 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400