รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG56S0009
ชื่อโครงการ : สร้างการเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาในการทำการประมงของชุมชนประมงพื้นบ้านอ่าวปัตตานี : ศึกษากรณีการเรียนรู้ลักษณะทางกายภาพเพื่อเข้าถึงทรัพยากรประมง
 
หัวหน้าโครงการ : นายมูหามะสุกรี มะสะนิง : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
มูหามะสุกรี มะสะนิง
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2556
วัตถุประสงค์ : 3.1 เพื่อจัดทำทำเนียบผู้รู้/ปราชญ์ชาวบ้านจากชุมชนประมงพื้นบ้านที่เป็นพื้นที่ศึกษาในประเด็นเรื่องการเรียนรู้ลักษณะทางกายภาพเพื่อเข้าถึงทรัพยากรประมง

3.2 เพื่อศึกษาแนวทางและรูปแบบการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาในการทำการประมงของชุมชนประมงพื้นบ้านอ่าวปัตตานีด้านการเรียนรู้ลักษณะทางกายภาพเพื่อเข้าถึงทรัพยากรประมงที่มีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชน

3.3 เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับทีมวิจัยและชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่เป้าหมายในการเรียนรู้ลักษณะทางกายภาพเพื่อเข้าถึงทรัพยากรประมงโดยผ่านการปฏิบัติการจริง

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 973 ครั้ง
ชุดประเด็น : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร (548 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 133 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400