E-mail :
Password :
  จำรหัสไว้
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก ฟรี
 
  หน้าแรก
  ขั้นตอนการดาวน์โหลด
  ติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับห้องสมุด
  แผนผังเว็บไซต


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 
 
  ชุดโครงการ : ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ทั้งหมด 98 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
การอนุรักษ์พิธีกรรมและการแต่งกายในการฟ้อนกลองตุ้มจังหวัดอุบลราชธานี
นายคำล่า มุสิกา, 2551
ศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน เพื่อหาแนวทางการฟื้นฟูความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านทัพคล้าย ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
นายนิทัศน์ จันทร, 2551
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนบ้านหนองม่วง ตำบลเขาขี้ฝอย อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
นางสาวบรูณิน ครุฑธา, 2551
ฟื้นฟูการบริโภคอาหารพื้นบ้านและผักพื้นเมืองของคนผู้ไท กรณีศึกษา หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 14 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
นางอรทัย อนันตภูมิ, 2551
แนวทางในการฟื้นฟูความสำคัญของวัดพระธาตุดอยกู่แก้ว ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
นายไพบูลย์ วงศ์ใหญ่, 2551
การประยุกต์มิติทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมคราม บ้านคันพะลาน ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ์, 2551
รูปแบบการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาบรู โดยกลุ่มชาติพันธุ์บรู บ้านท่าล้ง ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
นายพนัส ดอกบัว, 2551
สร้างระบบตัวเขียน:สืบชะตาภาษามปีบ้านดง ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
นายธีรภพ เขื่อนสี่, 2550
สืบค้นประวัติศาสตร์เมืองเวียงสระเพื่อหาแนวทางในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชนโดยกลุ่มเยาวชนและชุมชนเมืองเวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
นางสาวพจนีย์ แก้วเจริญ, 2550
การศึกษาประวัติศาสตร์ ตำนานเมืองโกสุมพิสัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม
นางสาวนารีรัตน์ ปริสุทธิวุฒิพร, 2550
กระบวนการสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชน เพื่อการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดพุทธมงคล อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
นายทม เกตุวงศา, 2550
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนบ้านน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ระยะที่ 2
นายสุรศักดิ์ อินแถลง, 2550
รูปแบบและกระบวนการจัดการชุมชนพึ่งตนเองบ้านม่วงไข่
นางกนกนาถ โพธิ์สัย, 2550
การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
นายเมธี ใจศรี, 2550
รักษ์ลโพงละเวือะ บ้านป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายบือ ขจรศักดิ์ศรี, 2550
ศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์ละว้าให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภาษา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวก๋อง บ้านกกเชียง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
นางฉวีวรรณ ศิริปิมา, 2550
การจัดงานปอยหลวงแบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนวัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
นายใจ๋ พู่กล้า, 2550
จัดทำฐานข้อมูลชุมชนตามแนวแม่น้ำตรังเพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์
นางสาวสุนทรี สังข์อยุทธ์, 2550
การฟื้นฟูและอนุรักษ์ภาษา,ตำนาน,ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและการละเล่นพื้นบ้านญ้อ บ้านท่าขอนยาง ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม อย่างมีส่วนร่วม
นายบัญญัติ สาสี, 2550
แนวทางการสืบสานและถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำโคมบ้านวังหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
อาจารย์ธิติวัฒน์ ตาคำ, 2550

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ทั้งหมด 98  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 2 / 5
 <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
สืบค้นโครงการวิจัย

ข้อแนะนำการค้นหา
• การค้นหาด้วยคำค้นที่สื่อถึงเรื่อง, โครงการวิจัย,
เช่น "การมีส่วนร่วมของชุมชน"
คำค้น : ชุมชน


หมวดหมู่งานวิจัย

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น วาระแห่งชาติ อุตสาหกรรม เกษตร สุขภาพ สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม ระบบการเมือง/ปกครอง ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ กลุ่มคนเป้าหมาย องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ