คำที่ค้นหา : อ้อย
งานวิจัย R&D , งานวิจัยวิชาการ, งานวิจัย ORG
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 186 โครงการ

ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
PDF Icon
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
พัชริน ส่งศรี
[ 2562 ] 
PDF Icon
โครงการสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยมุ่งเป้า สกว. ปี 2557 - 2561
วิทวัส รุ่งเรืองผล
[ 2562 ] 
PDF Icon
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แตนเบียนของหนอนกออ้อยและการยอมรับของเกษตรกร
นุชรีย์ ศิริ
[ 2562 ] 
PDF Icon
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่มีต่อเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านผลผลิตอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาล
พงศ์ภัค บานชื่น
[ 2562 ] 
PDF Icon
การประยุกต์ข้อมูลจากแผนที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยด้วยเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ
ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ
[ 2562 ] 
PDF Icon
พฤติกรรมการบริโภคน้ำตาลของประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
อาภาภรณ์ โพธิ์กระจ่าง
[ 2562 ] 
PDF Icon
การทดสอบประสิทธิภาพของเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรดสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยและดินที่ปนเปื้อนในอุตสาหกรรมน้ำตาล
ปิติพร ฤทธิเรืองเดช
[ 2562 ] 
PDF Icon
การใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศจัดการพื้นที่การปลูกอ้อยแบบเกษตรแม่นยำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศุภสิทธิ์ คนใหญ่
[ 2562 ] 
PDF Icon
การสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากชานอ้อยเพื่อเป็นแหล่งอาหารหยาบในโครีดนม
อนุสรณ์ เชิดทอง
[ 2562 ] 
PDF Icon
การพัฒนากระบวนการผลิตอนุภาคลิกนินเป็นสารต้านจุลชีพเพื่อประยุกต์ใช้แทนอนุภาคซิลเวอร์นาโน
ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร
[ 2562 ] 
 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 186โครงการ
หน้า : 1 / 19
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 7 โครงการ
ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
PDF Icon
โครงการ การศึกษาองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อทดแทนการใช้สารเคมีการเกษตรในไร่อ้อย ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
นายนฤพนธ์ เวฬุวนารักษ์
[ 2560 ] 
PDF Icon
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านยางอ้อย ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
นายวิทยา กิติกาศ
[ 2556 ] 
PDF Icon
ทางเลือกทางออกเพื่อแก้ปัญหาการอพยพแรงงานไปตัดอ้อยโดยคนตัดอ้อย กรณีศึกษา : บ้านเขวาโคกและบ้านเขวาพัฒนา ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะที่ 1
นายทองคูณ สงค์มา
[ 2555 ] 
PDF Icon
รูปแบบการผลิตผสมผสานพืชอาหารกับพืชพลังงาน กรณี พื้นที่ปลูกอ้อยและมันสำปะหลัง บ้านทิพโสต ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
นายสำราญ พันธ์ทอง
[ 2554 ] 
PDF Icon
ศึกษารูปแบบการลดต้นทุนการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน : กรณีศึกษาพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
นายพรม จาระณะ
[ 2551 ] 
PDF Icon
ระบบไร่เกษตรกรรมยั่งยืนแบบผสมผสานในพื้นที่ปลูกอ้อยและมันสำปะหลังบ้านดงดิบ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
นายวีระพล สรสิทธิ์
[ 2551 ] 
PDF Icon
แนวทางการแก้ไขปัญหาการผลิตจากการใช้ปุ๋ยเคมีและทางเลือกในการปรับเปลี่ยนการผลิตที่สามารถพึ่งตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มชาวไร่อ้อย บ.หนองแซง ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
นายสมศักดิ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์
[ 2550 ] 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 7โครงการ
หน้า : 1 / 1
 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400