โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDC57A0001
ชื่อโครงการ : สำนักประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
 
หัวหน้าโครงการ : ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2556
วัตถุประสงค์ : กรอบภารกิจหลัก

1. ส่งเสริมการพัฒนาโจทย์งานวิจัยและสนับสนุนโครงการวิจัยที่จะเอื้อประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายของ สกว.

2. สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาในพื้นที่พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการเพื่อเป็นที่พึ่งทางความรู้และข้อมูลให้กับการทำงานพัฒนาในพื้นที่

3. ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกพัฒนาพื้นที่ไปพร้อมๆ กับการสร้างความรู้และข้อมูลเพื่อให้คำตอบต่อการแก้ปัญหาที่สำคัญของพื้นที่

4. ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยที่ได้ภายใต้โครงการที่สนับสนุนโดยเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม

5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ในการให้การสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย ภายใต้การสนับสนุนของเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ – ภาคเหนือตอนบน

6. ติดตามความก้าวหน้าของโครงการและประเมินโครงการ ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา ตามเกณฑ์และแนวทางที่ สกว. กำหนด

7. จัดทำรายงานความก้าวหน้าและรายงานการเงิน นำเสนอให้ฝ่ายทราบ ทุก 6 (หก) เดือน

8. เข้าร่วมประชุมและติดตามความก้าวหน้าของวงการวิชาการและวงการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของ ABC-UN

9. ให้ความร่วมมือกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ สกว. ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อการผลักดันสู่การใช้ประโยชน์

10. เข้าร่วมประชุมในกิจกรรมที่ สกว. จัดขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ สกว. มอบหมายที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของ ABC-UN

สถิติการเปิดชม : 1,289 ครั้ง
ชุดโครงการ : ABC ภาคเหนือตอนบน (74 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 94 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th