โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : ABC ภาคเหนือตอนบน
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : ABC ภาคเหนือตอนบน ทั้งหมด 74 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
การเสริมสร้างและฟื้นพลังเครือข่ายป่าชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำจังหวัดน่าน
บานจิตร สายรอคำ
การพัฒนาฐานข้อมูลป่าชุมชนและป่าฟื้นฟู จังหวัดน่าน เพื่อวิเคราะห์พื้นที่การคงอยู่และสูญหาย
สายบัว เข็มเพ็ชร
การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่และชุมชนระดับลุ่มน้ำย่อย สำหรับการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินตามบริบทของสังคม-เกษตรนิเวศน์ จังหวัดน่าน
ถาวร อ่อนประไพ
การประเมินศักยภาพเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในระดับท้องถิ่น จังหวัดน่าน
ถาวร อ่อนประไพ
การพัฒนาศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายวิจัยพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อการวิจัยและการขับเคลื่อนงานวิชาการรับใช้สังคม
อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางทรัพยากรด้านสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเมืองน่านผ่านการศึกษาพัฒนาการของเมืองและกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ณวิทย์ อ่องแสวงชัย
การติดตามตรวจสอบการเผาในที่โล่งในภาคเหนือของประเทศไทยสำหรับการประเมินการปล่อยและการเคลื่อนที่ของมลพิษทางอากาศเพื่อการวางแผนการจัดการปัญหาหมอกควัน
สมพร จันทระ
การสืบค้นและวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อการเกิดและการคลี่คลายความขัดแย้งแนวความคิดของลัทธิการเมือง เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์และวางแผนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดน่าน
นิคม ธรรมปัญญา
การพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรและองค์กรท้องถิ่นเพื่อการจัดการผลิตทางเกษตรอย่างยั่งยืนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน
ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
การพัฒนาทางเลือกสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการผลิต สำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
เชาวนา เพชรรัตน์
การพัฒนาฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดทำแผนชุมชนสำหรับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดน่าน
สายบัว เข็มเพ็ชร
การออกแบบและการบริหารจัดการทรัพยากรพิพิธภัณฑ์วัดสถารศโดยชุมชนมีส่วนร่วม
บรรจง อูปแก้ว
การพัฒนารูปแบบระบบเกษตรยั่งยืนบนพื้นที่สูง เพื่อการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำน่าน กรณีศึกษา บ้านห้วยลอย ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
สุพจน์ ดีอิ่นคำ
สำนักประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา
การวิเคราะห์ตัวเลือกด้านเกษตรของจังหวัดน่าน : การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
ณฉัตร์ชพงษ์ แก้วสมพงษ์
การประเมินศักยภาพเชิงพื้นที่เพื่อการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็กในอำเภอสันติสุข และอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
ถาวร อ่อนประไพ
ความเสี่ยงของการพึ่งตนเองด้านอาหาร ภายใต้การขยายตัวของพืชอุตสาหกรรม
สาวิตร มีจุ้ย
การพัฒนาความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรในหมู่บ้านห่างไกลในเขตภาคเหนือตอนบน
จุฑาทิพย์ เฉลิมผล
การจัดการแบบบูรณาการเพื่อยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตในระบบการผลิตข้าว-ผักปลอดสารเคมี
จตุรงค์ พวงมณี
การสืบค้นและจัดการมรดกทางประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเวียงหนองหล่ม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
นิคม ธรรมปัญญา

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :ABC ภาคเหนือตอนบน ทั้งหมด 74  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 4
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th