โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG56A0027
ชื่อโครงการ : การพัฒนาความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรในหมู่บ้านห่างไกลในเขตภาคเหนือตอนบน
  Cooperative Development for Empowerment and Enhancement Well-being of People in Upper Northern Remote Villages
หัวหน้าโครงการ : จุฑาทิพย์ เฉลิมผล
ทีมวิจัย :
จุฑาทิพย์ เฉลิมผล
หัวหน้าโครงการ
กฤษฎา ยิ่งขยัน
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรงค์ วงศ์ลังกา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2556
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสำรวจสภาพคุณภาพชีวิตตามดัชนีชี้วัดและการประเมินคุณภาพชีวิตของคณะกรรมาธิการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (ESCAP) ของประชากรในหมู่บ้านห่างไกลและหมู่บ้านชายแดนคู่ขนาน คู่ขนาน พร้อมทั้งศึกษาข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในแต่ละด้าน

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรในกลุ่มหมู่บ้านพื้นที่เป้าหมาย และใช้ผลการวิเคราะห์ปัจจัยในการเสนอแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระยะสั้นและระยะยาว

3. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเบื้องต้นด้วยการสร้างระบบพลังงานทดแทนและการส่งเสริมการดำรงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการจัดทำบัญชีครัวเรือน พร้อมทั้งประเมินผลการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการดำเนินการ

4. เพื่อเชื่อมโยงประสานความช่วยเหลือจากเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนภายใต้แนวทางการสร้างงานวิจัยรับใช้สังคม

สถิติการเปิดชม : 939 ครั้ง
ชุดโครงการ : ABC ภาคเหนือตอนบน (74 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 128 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th