โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG58A0024
ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางทรัพยากรด้านสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเมืองน่านผ่านการศึกษาพัฒนาการของเมืองและกิจกรรมทางวัฒนธรรม
  Bridging Knowledge of Architectural and Cultural Resources in Nan City through Urban Transformation Study and Cultural Activities.
หัวหน้าโครงการ : ณวิทย์ อ่องแสวงชัย : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ณวิทย์ อ่องแสวงชัย
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2558
วัตถุประสงค์ : 1)เพื่อสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และความทรงจำของคนในพื้นที่ ที่มีต่อทรัพยากรทางสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมของเมืองน่านในมิติที่เชื่อมโยงกับกำเนิดและพัฒนาการของเมืองน่าน และพื้นที่ต่อเนื่องนอกเขตเมืองน่าน ตั้งแต่ที่เริ่มมีการเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองน่านจนถึงปัจจุบัน เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรทางสถาปัตยกรรม องค์ประกอบของเมือง และวัฒนธรรม กับพัฒนาการของเมืองน่านในมิติของพื้นที่และเวลา

2)เพื่อใช้ฐานข้อมูลที่รวบรวมได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านของการสร้างการรับรู้แก่คนทั้งภายในและภายนอกชุมชน และการส่งผ่านข้อมูลกลับสู่ชุมชนผ่านการร้อยเรื่องราวของทรัพยากรต่างๆที่มีชีวิตจากความทรงจำที่มีอยู่ร่วมกันในพื้นที่ ไปสู่คนรุ่นถัดไปด้วยวิธีการร่วมสมัย ที่สร้างสรรค์และกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม

3)เพื่อปรับองค์ความรู้ที่ได้จากการสืบค้น ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการดำรงชีวิตของคนในปัจจุบัน ผ่านการทดลองฟื้นฟูการประกอบกิจกรรมทางวัฒนธรรมในอดีต ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ เพื่อให้เกิดการสานต่อวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมโดยคนในชุมชนได้เองต่อไปในอนาคต

สถิติการเปิดชม : 688 ครั้ง
ชุดโครงการ : ABC ภาคเหนือตอนบน (74 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 64 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th