โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG57A0012
ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์ตัวเลือกด้านเกษตรของจังหวัดน่าน : การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
  An Analysis of Agricultural Options in Nan : An Economics Analysis
หัวหน้าโครงการ : ณฉัตร์ชพงษ์ แก้วสมพงษ์
ทีมวิจัย :
ณฉัตร์ชพงษ์ แก้วสมพงษ์
หัวหน้าโครงการ
ชนิตา พันธุ์มณี
นักวิจัยร่วมโครงการ
จุฑาทิพย์ เฉลิมผล
นักวิจัยร่วมโครงการ
เริงชัย ตันสุชาติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
เกษม กุณาศรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2557
วัตถุประสงค์ : 1.ศึกษาตัวเลือกด้านเกษตรที่เป็นไปได้ของจังหวัดน่าน โดยใช้ตัวแบบจากการถอดบทเรียนตัวเลือกด้านการเกษตรของโครงการหลวง และเกษตรที่สูงเป็นแนวทาง แนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์ รวมถึงการวิเคราะห์ความเป็นไปของทางเลือกต่างๆ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม (สภาพนิเวศน์ : ที่สูงที่ลาดชัน ที่ดอน และที่ราบลุ่มโดยผนวกความเหมาะสมกับศักยภาพของชาติพันธุ์)

2.จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกด้านเกษตรพร้อมคู่มือการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ

สถิติการเปิดชม : 1,092 ครั้ง
ชุดโครงการ : ABC ภาคเหนือตอนบน (74 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 169 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th