โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4210012
ชื่อโครงการ : ชุดโครงการวิจัยสิทธิมนุษยชนไทยในสถานการณ์สากล
  -
หัวหน้าโครงการ : เสน่ห์ จามริก : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เสน่ห์ จามริก
หัวหน้าโครงการ
กิตติศักดิ์ ปรกติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชลธิรา สัตยาวัฒนา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประภาส ปิ่นตบแต่ง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วีระ สมบูรณ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
เดชา ศิริภัทร
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศรีประภา เพชรมีศรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
จักรกฤษณ์ ควรพจน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
มาลี พฤกษ์พงศาวลี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรศักดิ์ มหัทธโนบล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 3 ก.ย. 2542
วัตถุประสงค์ : 1. ยึดถือคุณค่าของคน ชุมชน และนิเวศเป็นแกนกลาง โดยตั้งเป้าหมายหลัก 2 ประการคือ

1.1 สร้างเสริมองค์ความรู้ใหม่จากสภาวะความรู้และขอบข่ายของสิทธิมนุษยชนที่มีอยู่ เป็นอยู่

1.2 แสวงหาแนวทางส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้สัมฤทธิผลและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

2. คนและคุณค่าของคนเป็นแกนกลางของเรื่องสิทธิมนุษยชน เป็นที่มาของสิทธิมูลฐานในชีวิตที่จะดำรงอยู่และที่จะเติบโตพัฒนาตนเอง ในขณะเดียวกันก็สัมพันธ์เชื่อมโยงอยู่กับเพื่อนมนุษย์อื่นๆ และสภาพแวดล้อม กล่าวอีกนัยหนึ่ง คนมีคุณค่าในฐานะประกอบเป็นส่วนหนึ่งของมนุษยชาติและธรรมชาติ ดังนั้นสิทธิมนุษยชนจึงเป็นหลักประกันของการดำรงอยู่ร่วมกันอย่างเป็นดุลยภาพและสันติ ทั้งในสังคมมนุษย์และระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

สถิติการเปิดชม : 2,146 ครั้ง
ชุดโครงการ : สิทธิมนุษยชนไทยในสถานการณ์สากล (6 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,758 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th