รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4950046
ชื่อโครงการ : โครงการ "แผนวิจัยและพัฒนาสิ่งทอพื้นบ้านจังหวัดเลย"
  Research and Development Plan for Local Woven Groups in Loei Province
หัวหน้าโครงการ : ชัชจริยา ใบลี
ทีมวิจัย :
ชัชจริยา ใบลี
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2549
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกฝ้าย กลุ่มผ้าทอในจังหวัดเลย โดยครอบคลุมถึงข้อมูลด้านการผลิต การจัดการและการตลาดรวมถึงนโยบายของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนด้านผ้าทอ

2. เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ของปัญหาและความต้องการที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกฝ้าย กลุ่มทอผ้า กลุ่มผู้ประกอบการ (ผู้บริโภค) และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับผ้าทอจังหวัดเลย

3. เพื่อกำหนดแผนวิจัยและพัฒนาสิ่งทอพื้นบ้านจังหวัดเลยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

สถิติการเปิดชม : 1,994 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอพื้นบ้าน (5 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 166 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400