โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5120082
ชื่อโครงการ : การศึกษาความเป็นไปได้ของตลาดเนื้อโคอินทรีย์ตามวิถีการเลี้ยงโคพื้นเมืองแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน
 
หัวหน้าโครงการ : กชกร เดชะคำภู
ทีมวิจัย :
กชกร เดชะคำภู
หัวหน้าโครงการ
สมัย ศรีหาญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทิพาภรณ์ หอมดี
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชัยฤกษ์ อุทาประเสริฐ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2551
วัตถุประสงค์ : 2.1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลบริบทชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นการเลี้ยงโคพื้นเมืองในจังหวัดนครพนม

2.2. สำรวจชนิดและปริมาณวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มาจากการปลูกพืชแบบอินทรีย์

2.3. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการตลาดเนื้อโคอินทรีย์

สถิติการเปิดชม : 2,141 ครั้ง
ชุดโครงการ : การผลิตโคพื้นเมือง (18 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 957 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th